กม.พาณิชย์ระหว่างประเทศมีทั้งที่มาระหว่างประเทศ (international source) และที่มาภายในประเทศ (internal sources)

      ที่มาภายในประเทศนั้น คือกม.ที่ใช้บังคับอยู่ทั่วไป หากเป็นประเทศไทย เช่น ประมวลกม.เพ่งและพาณิชย์ พรบ.ส่งเสริมการส่งออก