สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน เป็นหน่วยงานประเภท องค์กรพัฒนาเอกชน ที่เน้นกระบวนการการทำงานเชิงรุก และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้แก่สังคม โดยเน้นการทำงานกับกลุ่ม คนด้อยโอกาส คนเร่ร่อน เด็กเร่ร่อน คนไร้บ้าน ตามที่สาธารณะ รวมไปถึง คนขายบริการทั้งชายและหญิงในบริเวณสนามหลวงและปริมณฑล กระบวนการทำงาน เป็นการลงไปให้ความรู้เรื่องทักษะชีวิต ความรู้เรื่องยาเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เน้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเข้าถึงรัฐสวัสดิการ ของกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ

การทำงาน จำเป็นต้องอาศัยการร่วมไม้ร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม ที่สามารถมีส่วนร่วมได้ ทั้งในรูปแบบของ อาสามัคร และ การบริจาคทุนทรัพย์ และ ข้าวขอเพื่อสนับสนุนการทำงาน ให้เกิดประสิทธิภาพให้มากที่สุด

สถานการณ์ขององค์กรที่ทำงานช่วยเหลือคนด้อยโอกาสในขณะนี้ ต้องยอมรับว่า อยู่ในช่วงวิกฤติ ไม่แตกต่างกับ สถานการร์ในปี 2540 สักเท่าไร เพราะ งบประมาณสนับสนุน ที่เคยได้รับเกิดการชะลอตัว การสนับสนุนจากภาคเอกชน ก็ ชะลอตัวตาม อันเนื่องมาจากสถานการณ์การเมืองที่ไม่นิ่งพอ ทำให้ การลงทุนทางสังคมก็ ชะลอตัวตามไปด้วย  แต่ในทางกลับกันปัญหาการแพร่กระจาย และแพร่ระบาดของโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์กับทวีความรุนแรงขึ้นอย่างเงียบ ๆ จากการทำงานเก็บข้อมูลล่าสุด พบว่า ผู้ขายบริการทางเพศในพื้นที่สนามหลวง ที่ไปรับการตรวจเลือด จากศูนย์สาธารณสุข 9 กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ติดเชื่อเอดส์ ถึง 30% ซึ่งนั่น ถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมาก เพราะถ้าหากปล่อยปละละเลยไปมากกว่านี้ การแพร่ของเชื้ออาจไปอย่างรวดเร็ว การลงไปให้ความรู้ และ แจกจ่ายถึงยางอนามัยในพื้นที่ จึงมีความสำคัญและเร่งด่วน หากแต่ ข้อจำกัด ของกำลังพลและงบประมาณทั้งของภครัฐและเอกชน ที่ยังต้องการรับการสนับสนุนจากสังคมอีกจำนวนมาก หากท่านเห็นความสำคัญของปัญหานี้ ท่านสามารถ บริจาคทุนทรัพย์ ข้าวของ หรือสละแรงกาย มาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานนี้ร่วมกับ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน ได้

 
  สนับสนุนการทำงาน
 
 
 ผู้มีความประสงค์จะสนับสนุนกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ของสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน
 
   
  
 
 สามารถทำได้ โดยการโอนเงินเข้า
 
 บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปิ่นเกล้า
 
  
ชื่อบัญชี สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน เลขที่บัญชี 031 - 0 - 03432 -9
 
 หรือบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปิ่นเกล้า
 
ชื่อบัญชี สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน เลขที่บัญชี 706 - 2- 33411 -2
ทุนที่คุณสนับสนุนเราเพียงคนละไม่มาก แต่ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อคนด้อยโอกาสได้จำนวนไม่น้อย อยู่ที่คุณกล้าที่จะให้เพื่อคนด้อยโอกาสหรือไม่เท่านั้น
หรือ ส่ง สิ่งของที่จะบริจาค ทั้ง เสื้อผ้า อาหารแห้ง ขนม นมเนย หรือเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียน อุปกร์สำนักงาน ถุงยางอนามัย หนังสือการ์ตูน มาได้ที่
สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน
95/617
หมู่บ้านพันธุ์ศักดิ์วิลล่า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2884-5711-2 email : [email protected]
โทรศัพท์ประสานงาน 0-6-687-0902 /0-1470-5162