โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  จ.นครปฐม เป็นโรงเรียนที่มีอาคารสถานที่ บุคลากรอุปกรณ์ครบครันทันสมัย  อำนวยความสะดวกให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสมบูรณ์ 

หลักสูตร นโยบาย  การจัดการมีความชัดเจน  ผู้บริหารและบุคลากรมีความคิดที่มีเหตุผล  ดำเนินการเพื่อประเทศชาติและประโยชน์ส่วนรวม  เป็นแหล่งที่นำทรัพยากรบุคคลมาใช้ได้ครบถ้วน

น่านำแบบอย่างในการดำเนินการมาปฏิบัติ

ส่วนของครูผู้สอนนั้น  พัฒนาและทันสมัยอยู่เสมอ  ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง  อย่างมีเหตุผล

สรุป  :  ความพร้อมเป็นสิ่งที่นำมาถึงความสำเร็จ