ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนปากพนังร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้มีเข็มมุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนรายครัวเรือนตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด โดยการจัดวงเรียนรู้  โดยคุณกิจครัวเรือนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานของตน  ทั้งประสบความสำเร็จและล้มเหลว ซึ่งตรงนี้นับเป็นวงเรียนรู้ที่ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนตามความต้องการของครัวเรือนและของชุมชน  และคาดว่าการจัดการความรู้ในชุมชนยังคงต้องพัฒนาและปรับปรุงในการจัดการความรู้ที่หลากหลายตามความต้องการของชุมชน