Service Profile (แนวทางการเขียน)

ทำให้ Service Profile มีรูปแบบที่สั้นกะทัดรัดแต่เปี่ยมไปด้วยเนื้อหาของการพัฒนาคุณภาพที่ชัดเจนขึ้น

Service Profile                    

                   เริ่มต้นเมื่อต้นปี 49 พรพ. ได้นำรูปแบบใหม่ในการเขียนแบบประเมินตนเองที่เรียกว่า Service Profile เข้ามาให้โรงพยาบาลใช้เขียนเพื่อประเมินตนเองทั้งระดับหน่วยงานและระดับ PCT โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้มีการสื่อเนื้อหาที่ชัดเจนของการพัฒนาคุณภาพและการทำงาน(เป็นทีมแบบสหสาขาวิชาชีพ)  ทั้งนี้ใด้เริ่มมีให้ใช้ในโรงพยาบาลที่ขอ Accredit หรือ Re - Accredit ส่วนโรงพยาบาลที่ ขอรับการประเมินขั้นที่ 1 หรือ 2 อาจเขียนแบบประเมินตนเองแบบเดิมไปก่อนก็ได้ แต่คาดว่าปีหน้าคงเป็นรูปแบบใหม่ทั้งหมด               

ความแตกต่างระหว่าง Service Profile กับแบบประเมินตนเองเดิมก็คือ

                  แบบประเมินตนเองแบบเดิม จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือส่วนที่ 1 ข้อมูลระดับโรงพยาบาล ส่วนที่ 2 ข้อมูลระดับทีมนำทางคลินิก และส่วนที่ 3 ข้อมูลระดับหน่วยงาน ซึ่งจะเน้นเป็น 2 Part คือ Part ก.เป็นการเขียนสรุปข้อมูลที่สำคัญ ส่วน Part ข. เป็นการเขียนรายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ( บทที่ 1 – 20 )                

          ส่วนการเขียนแบบใหม่  ระดับโรงพยาบาลใช้รูปแบบมาตรฐานฉบับเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งจะแบ่งเป็น 4 ตอน ตอนที่ 1 ภาพรวมของการจัดองค์กร (เป็นข้อมูลการบริหารจัดการระดับ โรงพยาบาล และทีมนำ)    ตอนที่ 2 ระบบสำคัญของโรงพยาบาล เป็นข้อมูลระดับทีมคร่อมสายงาน Steering Team ต่าง ๆ   ตอนที่ 3 Patient Care Process  เป็นกระบวนการดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพในภาพรวมของโรงพยาบาล  และตอนที่ 4  ผลลัพธ์การดำเนินงานขององค์กร (ซึ่งแบบประเมินตนเองแบบใหม่นี้จะให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ของการดำเนินงานในทุก ๆ ด้าน)               ส่วนทีมนำทางคลินิก หรือ PCT ต้องเขียน Service Profile ของ PCT ร่วมกับการเขียน Clinical Tracer 1-2 เรื่อง   และในระดับหน่วยงานต้องเขียน Service Profile ของหน่วยงานทั้งหน่วยงานทางคลินิกและหน่วยงานสนับสนุน             

       ทีนี้มาทำความรู้จัก Service Profile หลายคนอาจยังไม่แน่ใจว่า Service Profile ซึ่งเขียนเพียงไม่กี่หน้าจะสื่ออะไรได้มากมาย  สิ่งที่แตกต่างจากแบบประเมินเดิมที่เขียนกันเป็นปึก ๆ ส่วนที่ปรับเปลี่ยนไปก็คือ จากส่วน ก.เดิม หน้าที่ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ถูกปรับให้เป็น บริบทเพียงไม่เกิน 1 หน้า สั้นกว่าแต่เนื้อหาชัดเจนและมีส่วนที่ถูกตัดออกไปเช่น วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ , การวิเคราะห์โอกาสพัฒนา , แนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการวิเคราะห์โอกาสพัฒนา  ฯลฯ    แต่ก็มีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาคือ กระบวนการสำคัญ  ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน และการบวนการหรือระบบวานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ       ทำให้ Service Profile มีรูปแบบที่สั้นกะทัดรัดแต่เปี่ยมไปด้วยเนื้อหาของการพัฒนาคุณภาพที่ชัดเจนขึ้น    

การเขียน Service Profile เพื่อให้เกิดคุณค่าและเห็นภาพการพัฒนา  

  1. บริบท เหมือนเป็นการเล่าสรุปข้อมูลที่สำคัญของหน่วยงาน เช่น หน้าที่ เป้าหมาย การให้บริการ สถิติการให้บริการ ขอบเขตการให้บริการ ผู้รับผลงาน ประเด็นคุณภาพ ความท้าทาย ความเสี่ยงที่สำคัญ      โดยต้องเลือกเอาแต่เนื้อหาที่สำคัญ ๆ สื่อให้ผู้อ่านมองเห็นภาพว่าหน่วยงานเป็นอย่างไร กำลังทำงานอะไรอยู่    ตรงนี้คงเขียนกันได้ไม่ยาก    

2. กระบวนการสำคัญ (Key Process) เน้นขั้นตอนหลัก ๆ ที่สำคัญ , การทำงานเป็นทีม และกระบวนการที่ส่งผลถึงตัวผู้ป่วยมากกว่าการบริการและการจัดการ    ฉะนั้นที่ไม่ควรเขียนแบบกระบวนการหลักของงานพยาบาลอย่างเดิม ๆ เช่น Entry – Assess – Planning – Implement – การประเมินซ้ำการวางแผนจำหน่าย  ถ้าให้เห็นการทำงานเป็นทีมควรเขียนเป็นรูปแบบที่สื่อการทำงานทั้งทีมโดยเฉพาะแพทย์และพยาบาล เช่น Key Process ของ Ward อาจเป็น 1. การประเมินแรกรับ(ทั้งมุมมองด้านความถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย และการเตรียมพร้อมให้การรักษาพยาบาล) 2. การให้การรักษาผู้ป่วยวิกฤต (มุ่งเน้นการให้การดูแลรักษากลุ่มนี้ที่ต้องการ ความรวดเร็วปลอดภัยและการบริหารจัดการเสี่ยงทางคลินิก) 3. การดูแลรักษาผู้ป่วยทั่วไป (Elective case)เป็นกระบวนการที่ครอบคลุมการดูแลรักษาโดยสหสาขาวิชาชีพ รวมทั้งความเสี่ยงทางคลินิก  4. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด (ถ้ามี) โดยมุ่งเน้นความพร้อม การให้ข้อมูล การประเมิน  5. การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด (ถ้ามี) อาจเน้นความเสี่ยงหลังผ่าตัด การดูเรื่องความเจ็บปวด การให้ข้อมูล การดูแลแบบองค์รวม  6. การวางแผนจำหน่ายและการดูแลต่อเนื่อง  7. กระบวนการคู่ขนาน (อาจเป็นกระบวนการอื่น ๆ ที่ใช่เป็นหน้าที่หลักของหน่วยงาน แต่หน่วยงานมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การดูแลรักษาเครื่องมือ , การส่งตรวจ Lab , การพัฒนาศักยภาพ , การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ ) โดยทุกกระบวนการดังกล่าวต้องมี สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ (Process Requirement) ที่เกิดจากการดูแลเป็นทีมโดยเฉพาะแพทย์และพยาบาล โดยต้องมีความคาดหวังที่ไม่เพียงแต่เป็นการให้บริการ/บริหารจัดการ อย่างเดียว แต่ต้องคาดหวังที่ความปลอดภัย การดูแลรักษาที่มีคุณภาพ ป้องกันความเสี่ยง อยู่ในทุกขั้นตอน ฉะนั้นตัวชี้วัดที่สำคัญ (Performance Indicator) ควรจะต้องมีของกระบวนการและตัวชี้วัดทางคลินิก ทั้ง Common Clinical Indicator และ Specific Clinical Indicator รวมอยู่ด้วย

3. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Performance Indicator) มาจากสองส่วน คือเลือกตัวชี้วัดหลักเดิมของหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย (อาจเป็นตัวชี้วัดการประกันคุณภาพที่สำคัญ) โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่มีการเคลื่อนไหว และเลือกตัวชี้วัดจากข้อ 2. ที่สำคัญมาร่วมด้วย โดยนำเสนอเป็นกราฟแสดงข้อมูลต้องมีเป้าหมาย และแสดงแนวโน้มของผลลัพธ์ (Trend) อย่างน้อย 3 ปี หรือ 3 ไตรมาส หรือ 3 เดือนหลังสุดก็ยังดี พร้อมอธิบายใต้กราฟสั้น ๆ ให้ได้ใจความเช่นมีการพัฒนา CQI ในช่วงไหน จึงทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้น , หรือมีเหตุการณ์อะไรจึงทำให้กราฟสูงกว่าเป้าหมาย และกำลังดำเนินการอะไรอยู่

4. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ

4.1 ระบบงานที่ใช้อยู่ปัจจุบัน (รวมทั้งงานพัฒนาคุณภาพที่เสร็จสิ้นแล้ว) ข้อนี้ถือว่าเป็นสาระที่สำคัญจริง ๆ ครับ สิ่งที่ หน่วยงานทำได้ดีทั้งหลายและยังใช้อยู่ต้องเอามาอธิบายเป็นข้อ ๆ ให้เห็นภาพ และผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยเขียนแยกแต่ละข้อ เขียนปัญหาที่มาสั้น ๆ การดำเนินการ และผลลัพธ์ น่าจะประมาณ 10 – 15 บรรทัด ในแต่ละเรื่อง เช่น ระบบงานที่เราคิดว่าดีและภาพภูมิใจ , CQI (โดยเฉพะ Clinical CQI) , นวัตกรรม (อาจมีรูปแทรกที่มุมเล็ก ๆ เพื่อสื่อให้ชัดเจนขึ้น) , CPG ,Clinical Tracer , Care Map , Clinical Risk , ผลลัพธ์ที่ดีจากการทบทวน 12 กิจกรรม , WP / WI ที่ดี  สรุปอะไรก็ได้ที่เราทำได้ดีก็สามารถเขียนได้หมด บางหน่วยงานอาจมีมากแต่ถ้าทำจริงเขียนตามที่ทำ อ่านแล้วเพลิน

4.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างดำเนินการ   อันนี้เป็นเรื่องที่เราทำอยู่ อาจเป็น CQI , ระบบงาน , CPG ต่าง ๆ ที่เพิ่งทำยังไม่เกิดผลลัพธ์ หรือทำไปแล้วผลลัพธ์เกิดแล้วแต่ยังไม่ดี ยังไม่บรรลุเป้าก็ให้ใส่ในข้อนี้ (ต้องอธิบายเป็นเรื่อง ๆ เช่นกัน ว่าเรื่องนี้ทำอะไรอยู่ ผลลัพธ์ ปัญหาอุปสรรค์ ต่าง ๆ

5. แผนพัฒนาต่อเนื่อง    เป็นการวาดฝันว่าเรามีแผนอยากทำอะไรต่อไป (แต่ต้องเป็นสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้)               

    ลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ

เฉลิมพงษ์ สุคนธผล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chalermpong



ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะ

หนูรบกวนขอตัวอย่าง service profile ของงานเภสัชกรรม ซัก2 ตัวอย่างได้ไหมค่ะ

เอางานบริหารเวชภัณฑ์ยาด้วยได้ไหมค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ

IP: xxx.10.149.180
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์

รบกวนขอตัวอย่าง Service profile แผนกเวชระเบียน ค่ะ

[email protected]  ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ

wanida
IP: xxx.180.208.227
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ

ขอตัวอย่าง service profile ของฝ่ายการเงินและบัญชีด้วยค่ะ เพราะต้องทำแทนคนเก่า ซึ่งเป็น unit profile

หรือท่านอื่นๆจะช่วยแนะนำด้วยยิ่งดีค่ะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

wanida
IP: xxx.180.208.227
เขียนเมื่อ 

ขอเพิ่ม mail ของความคิดเห็นที่ 751 ค่ะ

([email protected])

รัญจวน
IP: xxx.25.207.120
เขียนเมื่อ 

รบกวนอาจารย์อยากได้ตัวอย่าง service profile ของงานเอดส์คะ // รัญจวน [email protected]

ปวริชา
IP: xxx.180.201.241
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ มีตัวอย่างการเขียน service profile ทีมความเสี่ยงไหมคะ เพราะทางโรงพยาบาลกำลังเปลี่ยนมาใช้ service profile

e-mail [email protected] ขอบคุณอย่างสูงคะ

สุณิสา
IP: xxx.172.78.38
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะ หนูอยากได้ตัวอย่าง service profile ของงานสนับสนุนค่ะ เช่น พัสดุ/ ภูมิทัศน์ (คนสวน)/ ซ่อมบำรุง /บำบัด ประปา /ยานพาหนะ ค่ะ ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ

สุณิสา
IP: xxx.172.78.38
เขียนเมื่อ 

เพิ่มเมล์หนูค่ะ สุณิสา [email protected] ที่ขอ service profile ของงานสนับสนุนค่ะ เช่น งานพัสดุ งานคนสวน งานซ่อมบำรุง งานยานพาหนะ งานบำบัด ประปา ค่ะ ขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ

อังคณา ล้อมรื่น
IP: xxx.147.19.175
เขียนเมื่อ 

หนูเป็นเลขาPCTรพ.ชุมชนขนาด60เตียงจะขอรบกวนอาจารย์ส่งตัวอย่างการเขียน Servic profileของPCTรพ.ชุมชนขนาด60เตียงมาเป็นตัวอย่างในการเขียนตาม E- mail ที่ส่งมาให้เพราะตอนนี้รพ.ของหนูกำลังจะส่งเพื่อเข้าประเมิน

อรัญญา เนธิบุตร
IP: xxx.53.192.92
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

อยากจะรบกวนขอ Service Prefie งานการเงินและบัญชี ของโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ค่ะ เพราะแบบใหม่ศึกษาดูแนวทางแล้ว แต่เขาต้องการข้อมูลด่วนกลัวไม่ทัน เลยอยากได้ตัวสำเร็จ จะได้เอามาปรับเปลียนตามบริบทของโรงพยาบาลตัวเองได้ รวมถึง ของทุกฝ่ายในงานบริหารงานทั่วไปด้วยค่ะ รบกวนหน่อนน่ะคะ เป็นพระคุณอย่างมากเลยค่ะ

บุญทิวา
IP: xxx.160.223.58
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพอย่างสูง ดิฉันอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนแผนกไตเทียม มีความกังวลใจเกี่ยวการเขียน Service profileของแผนกไตเทียม อย่างมาก อยากจะมีตัวอย่างให้ดูเพื่อเป็นแนวทางในการเขียน รบกวนอาจารย์ด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

บุญทิวา
IP: xxx.160.223.58
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพอย่างสูง ดิฉันอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนแผนกไตเทียม มีความกังวลใจเกี่ยวการเขียน Service profileของแผนกไตเทียม อย่างมาก อยากจะมีตัวอย่างให้ดูเพื่อเป็นแนวทางในการเขียน รบกวนอาจารย์ด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ Email [email protected]

sue
IP: xxx.122.74.111
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอไฟล์ตัวอย่างของ HRD, IT, IM ด้วยค่ะ พอดีกำลังต้องทำอยู่และเขียนไม่ถูกค่ะ

ขอบคุณค่ะ

email:[email protected]

ausanee
IP: xxx.31.126.72
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ อาจารย์

หนูขอรบกวนอาจารย์ ขอแนวการเขียน service profile หน่วยสุขศึกษา หน่วยหนูมีงานด้านให้ข้อมูลต่างๆ ผู้ป่วยเอดส์ เบาหวาน ส่วนใหญ่ และจัดทำสื่อต่างๆ ในการสอน แจกผู้ป่วยคะ่ หนูเพิ่งมารับหน้าที่ จึงอยากทราบแนวทางตัวอย่างการเขียน เพื่อเตรียมพร้อมตนเองในการรับการตรวจในเดือน ก.ย. นี้แล้วคะ หนูรบกวนอาจารย์ส่งข้อมูลให้หน่อยนะคะ ขอบพระคุณคะ [email protected]

IP: xxx.49.205.172
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์เฉลิมพงษ์ที่เคารพ

ดิฉันต้องขอรบกวนอาจารย์ด้วยคนหล่ะ

ขอตัวอย่าง service profile งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนด้วยนะครับ หรือขอแยก service profile งานต่างๆ

ดิฉันรับผิดชอบงานดังนี้ค่ะ

-งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

-งานระบาดวิทยา

-สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

-งานอนามัยชุมชน

งานสุขภาพภาคประชาน

ขอบคุณค่ะ

IP: xxx.49.205.172
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์เฉลิมพงษ์ที่เคารพ

ดิฉันต้องขอรบกวนอาจารย์ด้วยคนหล่ะ

ขอตัวอย่าง service profile งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนด้วยนะครับ หรือขอแยก service profile งานต่างๆ

ดิฉันรับผิดชอบงานดังนี้ค่ะ

-งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

-งานระบาดวิทยา

-สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

-งานอนามัยชุมชน

งานสุขภาพภาคประชาน

ขอบคุณค่ะ

อาจารย์หนูลืมแนะนำตัวเองว่าเพิ่งรับงานใหม่ ยังไม่เคยมีประสบการณ์ด้านHA รบกวนอาจารย์ส่งทาง [email protected]

เพ็ญจิต
IP: xxx.157.150.168
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนอาจารย์เฉลิมพงษ์ที่เคารพอย่างสูง

อาจารย์คะ หนูจะทำวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร กลุ่มงานเวชปฎิบัติครอบครัวและชุมชน แต่ไม่สามารถหาคำภาษาอังกฤษที่ถูกต้องของคำว่า กลุ่มงานเวชปฎิบัติครอบครัวและชุมชน ได้ รบรกนขอความกรุณาจากอาจารย์ขอคำภาษาอังกฤษดังกล่าวด้วยนะคะ รบกวนตอบกลับที่

[email protected]

รบกวนด่วนด้วยนะคะอาจารย์ เพราะจะต้องรีบส่งอาจารย์ที่ปรึกษา ขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูง

เพ็ญจิต

สุชีรา
IP: xxx.121.153.143
เขียนเมื่อ 

รบกวนอาจารย์ช่วงส่งตัวอย่าง Service Profile ของแผนกเวชระเบียน ให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยได้มั้ยค่ะ เพราะที่รพ.เพิ่งเริ่มทำเป็นครั้งแรก ยังไม่ค่อยเข้าใจ ว่าจะต้องทำอย่างไร ให้เขียนให้กระชับและครบถ้วน ขอบคุณอาจารย์ล่วงหน้าด้วยค่ะ

Mail [email protected]

ศิริลักษณ์
IP: xxx.180.94.154
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์เฉลิมพงษ์

ขอรบกวนอาจารย์ส่งตัวอย่าง service profile งานการเงินและบัญชีค่ะ เพราะรพ.จะรับการประเมินค่ะ และงานการเงินและบัญชี ไม่มีผู้มีประสบการณ์ในการเขียนเลยค่ะ จะได้นำมานำตัวอย่างมาเพื่อเรียนรู้วิธีการเขียนค่ะ [email protected] ขอบคุณค่ะ

นิยดา
IP: xxx.52.120.72
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพอย่างสูง ดิฉันอยู่โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง มีความกังวลใจเกี่ยวการเขียน Service profileของแผนกกายภาพบำบัดอย่างมาก อยากจะมีตัวอย่างให้ดูเพื่อเป็นแนวทางในการเขียน รบกวนอาจารย์ด้วยนะค่ะ

ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ ( [email protected] )

suvimol
IP: xxx.42.96.89
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ เฉลิมพงษ์

รบกวนอาจารย์ ช่วยส่งตัวอย่าง service profile ของทันตกรรมรพ ทั่วไป ให้ด้วยคะ เพือ่จะได้เป้นแนวทางในการทำงานและ การเขียนคะ

ขอบพระคุณอย่างสูงคะ suvimol

[email protected]

ธัญวัลย์
IP: xxx.28.78.20
เขียนเมื่อ 

อาจารย์หรือผู้ใจดีทุกท่านคะ คืออยากได้ service profileกลุ่มงานสุขศึกษา และงานปรับพฤติกรรมน่ะค่ะ ขอความกรุณาช่วยแบ่งปันให้ดิฉันด้วยจะได้ไหมคะ พอดีกำลังดำเนินการแต่หายยากมาเลยค่ะไม่มีตัวอย่างให้ศึกษาเลยค่ะ รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

ดลหทัย จตุรคเชนทร์เดชา
IP: xxx.25.254.174
เขียนเมื่อ 

ขอเรียนปรึกษาอาจารย์ กรณีที่รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพภาพรวมของอำเภอ ( บางงานเป็น CUP ด้วยค่ะ) และรับงานบริการสุขภาพชุมชน ( PCU ) เฉพาะเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล การเขียน SP ควรเป็นลักษณะไหนที่จะครอบคลุมงานรับผิดชอบ และรบกวนขอตัวอย่างที่ใกล้เคียงด้วยค่ะ....ขอขอบพระคุณค่ะ

ช่อผกา
IP: xxx.157.209.148
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ เฉลิมพงษ์

รบกวนอาจารย์ ช่วยส่งตัวอย่าง service profile ของงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

IP: xxx.172.79.205
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์

รบกวนอาจารย์ส่งตัวอย่าง service profile งานENV.

ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบประปา ให้ด้วยครับ เพื่อเป็นตัวอย่าง

ในการเขียนครับ(เขียนครั้งแรกรับงานแทนคนเดิม)

ขอบคุณมากครับ

สุชาติ
IP: xxx.172.79.205
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์

รบกวนอาจารย์ส่งตัวอย่าง service profile งานENV.

ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบประปา ให้ด้วยครับ เพื่อเป็นตัวอย่าง

ในการเขียนครับ(เขียนครั้งแรกรับงานแทนคนเดิม)

ขอบคุณมากครับ

อุมารินทร์
IP: xxx.205.40.155
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์เฉลิมพงษ์

หนูขอตัวอย่าง Service Profile ของงานระบาดวิทยาด้วยค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

E-mail : [email protected]

จัน
IP: xxx.87.148.198
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์

รบกวนขอตัวอย่างการ servicr profile

ของงานการตลาด และ งานประชาสัมพันธ์ ของ ร.พ.เอกชน ขนาด 250 เตียง

มาให้หนูด้วยค่ะเพราะพ่งได้รับงานมายังไม่ค่อยเป็นค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

[email protected]

เขียนเมื่อ 

ขอความกรุณาอาจารย์ ช่วยส่ง ตัวอย่าง Service profile งานอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้ด้วยนะคะ

กำลัง มึนงงกับการเขียนมากเลยค่ะ

[email protected]

จุรีนันท์
IP: xxx.26.194.76
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์เฉลิมพงษ์ที่เคารพ

อาจารย์คะหนูรบกวนขอตัวอย่าง service profile งาน ANC ด้วยนะคะ

ปัทมา
IP: xxx.149.12.246
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์เฉลิมพงษ์

ดิฉันเคยเขียนขอคำแนะนำอาจารย์ในการเขียน service profile งานสารสนเทศ ซึ่งดิฉันได้เขียนส่ง รพ.ไปแล้ว แต่ขฌะนี้ รพ.ให้ปรับปรุง service profile แบบ spa ถ้าอาจารย์มีตัวอย่าง service profile งานสารสนเทศ แบบ spa ที่ดี ขอความกรุณาส่งทางอีเมลล์ [email protected]

ขอบพระคุณค่ะ

ปัทมา

auchara
IP: xxx.173.173.46
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์

service profine opd,PCT รูปแบบใหม่ ช่วยส่งมาให้หน่อยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

auchara รพ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

สุนันทา
IP: xxx.67.27.234
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์

อาจารย์คะ ขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ช่วยส่ง ตัวอย่าง service profile PCT งานเวชระเบียน งานประกันสุขภาพ ของรพ.ชุมชน ขนาด 60 เตียงที่เป้นการเขียนแบบใหม่ ให้ด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

รพ.เขื่องใน อุบลราชธานี [email protected]

สุพรรษา
IP: xxx.10.207.229
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ ช่วยรบกวนส่ง service profile โรงพยาบาลชุมชนให้หน่อยนะคะ

สุพรรษา
IP: xxx.10.207.229
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ ช่วยรบกวนส่ง service profile ของงานกายภาพบำบัดโรงพยาบาลชุมชนให้หน่อยนะคะ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

สุรีย์ หรงจิตร
IP: xxx.52.19.145
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอตัวอย่างservice profile สารสนเทศ บริหารความเสี่ยง ด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

กิตติธร
IP: xxx.53.123.189
เขียนเมื่อ 

รบกวนอาจารย์ส่งตัวอย่างservice profile ให้หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ

เบญจวรรณ เครือเนตร
IP: xxx.31.126.68
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะรบกวนอาจรย์ขอ service profile NICU รพ ทั่วไปด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

[email protected]

อัญชลี
IP: xxx.42.85.83
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะ ได้ศึกษาการเขียน service profile จากหลาย ๆ ที่ แต่ไม่มีตัวอย่างของกายภาพบำบัดเลย

ขอความกรุณาส่งตัวอย่างการเขียน service profile งานกายภาพบำบัดให้ด้วยค่ะ

อรนุช มกราภิรมย์
IP: xxx.206.165.61
เขียนเมื่อ 

ขอความกรุณาส่งตัวอย่าง Tracer แผนกตา เช่น Endopthalmitis หรือเรื่องอื่นก็ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

Vilawan
IP: xxx.9.90.130
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.เฉลิมพงษ์ ค่ะ รบกวนขอตัวอย่าง service profile ของงานสารสนเทศ การวัดคุณภาพด้านสารสนเทศในองค์กร ต้องตอบแนวไหน ขอตัวอย่างจากอาจารย์ด้วยค่ะ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

 

สุรีพร รัตนจันทร์
IP: xxx.164.141.45
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์

ขอความอนุเคราะห์ช่วยจัดส่งตัวอย่าง service profile งานเวชระเบียน ของรพ.ชุมชนขนาด 60 เตียงที่เป็นการเขียนแบบใหม่ให้ด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

จิรธร
IP: xxx.28.180.202
เขียนเมื่อ 

รบกวนอาจารย์ ขอตัวอย่าง service profile ของหน่วยไตเทียมค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะอาจารย์ E.mail  [email protected] ค่ะ

ขอความอนุเคาระห์
IP: xxx.173.38.180
เขียนเมื่อ 

ที่โรงพยาบาลผมตั้งแผนกเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ขึ้นมาสำหรับดูแลบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะซึ่งเป็นเรื่องใหม่รบกวนอาจารย์ขอตัวอย่าง Service Profile ของงานดูแลเครื่องมือแพทย์เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ให้มีคุณภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยครับ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับ

ขอความอนุเคาระห์
IP: xxx.173.38.180
เขียนเมื่อ 

ที่โรงพยาบาลผมตั้งแผนกเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ขึ้นมาสำหรับดูแลบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะซึ่งเป็นเรื่องใหม่รบกวนอาจารย์ขอตัวอย่าง Service Profile ของงานดูแลเครื่องมือแพทย์เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ให้มีคุณภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยครับ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับ

 

อีเมล์  [email protected]

สุโรชา
IP: xxx.180.218.133
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอตัวอย่าง service profile ของงานโภชนาการ โรงพยาบาลชุมชน หน่อยนะคะ

[email protected]

p
IP: xxx.52.180.206
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะ รบกวนอาจารย์ช่วยส่งตัวอย่าง SERVICE PROFILE  งานพัสดุให้ด้วยค่ะ จะนำไปเป็นตัวอย่างวิธีการทำค่ะ [email protected] ขอบพระคุณอาจารย์มากนะค่ะ

นิยดา
IP: xxx.52.120.76
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ ช่วยรบกวนส่ง service profile ของงานกายภาพบำบัดโรงพยาบาลชุมชนให้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

[email protected]

ขอความอนุเคราะห์
IP: xxx.52.219.28
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ รบกวนช่วยส่งตัวอย่างการเขียน SP กลุ่มงานเภสัชกรรม ด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

[email protected]

Phawantree
IP: xxx.164.109.219
เขียนเมื่อ 

รบกวนอาจารย์แนะนำการเขียน service profile ห้องผ่าตัด - วิสัญญีพยาบาล ( รวมกันนะคะ ) เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลชุมชน 30 เตียงค่ะ แต่มีการผ่าตัด C/S , TR , Appendectomy , Herniorhaphy ค่ะ มีวิสัญญีพยาบาล 2 คน แต่ไม่มีวืสัญญีแพทย์ ดมยาสลบอย่างเดียวค่ะ ขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าค่ะ

Phawantree
IP: xxx.164.109.219
เขียนเมื่อ 

[email protected] ค่ะ ตอนนี้งาน QA และ HA กำลังจะลงประเมินค่ะ รบกวนส่งทาง mail นะคะ ขอบคุณค่ะ

Phawantree
IP: xxx.164.109.219
เขียนเมื่อ 

[email protected] ค่ะ ตอนนี้งาน QA และ HA กำลังจะลงประเมินค่ะ รบกวนส่งทาง mail นะคะ ขอบคุณค่ะ

ณัฐญาดา ชาติประเสริฐ
IP: xxx.53.248.30
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์

รบกวนช่วยส่ง แบบตัวอย่างการเขียน service profile ของงานกายภาพบำับัดให้ด้วยนะคะ

[email protected]

ขอบคุณค่ะ

sarapoa
IP: xxx.108.131.33
เขียนเมื่อ 

พอดีเพิ่มเข้ามาทำงานในระบบโรงพยาบาล อยู่ในส่วนงาน IT อยากรบกวนขอตัวอย่างการเขียน

Service Profile ของงาน IM ที่เขียนไว้แล้วค่ะ [email protected]

เพ็ญพิศ ขันติพงษ์
IP: xxx.204.18.145
เขียนเมื่อ 

รบกวนอาจารย์ช่วยส่งตัวอย่าง service profile กลุ่มการพยาบาลและ HR ด้วยค่ะ ที่ทำงานเป็น รพ.ขนาด 60 เตียง ขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าค่ะ

สมบัติ
IP: xxx.164.240.222
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ รบกวนขอตัวอย่างการเขียน service profile ขององค์กรแพทย์ด้วยคับ พอดีไม่มีความรู้เกี่ยวกับ HA เลย ได้รับมอบหมายมา ไม่รู้แนวทางเขียนประมาณไหน รบกวนอาจารย์ขอตัวอย่างด้วยครับ ขอบพระคุณอาจารย์ครับ [email protected]

บรรจง
IP: xxx.52.32.153
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอตัวอย่าง Service Profile งานงานวัณโรค งานเอดส์ เพื่อเป็นตัวอย่างในการเขียนนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

อาจารย์คะ ขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ช่วยส่ง ตัวอย่าง service profile งานบริการสุขภาพชุมชน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ของรพท.ด้วยค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ [email protected]

พิมลรัตน์ พิมพ์ดี
IP: xxx.52.134.124
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.เฉลิมพงษ์ คะ รบกวนขอตัวอย่าง service profile ของ ICU MED, CCU และ ศัลยกรรมชาย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ รบกวนขอด่วนด้วยคะ กำลังเตรียม Accredit คะ

วรัญญา
IP: xxx.49.252.145
เขียนเมื่อ 

รบกวนอาจารย์ขอตัวอย่าง unit profile งานกายภาพบำบัดนะค่ะ Email: [email protected] ขอขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะ

IP: xxx.164.109.219
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ งานคุณภาพลงตรวจหมดแล้ว ผ่านเรียบร้อยแล้วค่ะ

ไพศาล
IP: xxx.7.146.78
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ นพ.เฉลิมพงศ์

อาจารย์ มีตัวอย่างหรือเเนวทางการเขียน Service Profile ของกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ซึ่งเป็นโครงสร้างใหม่ของ รพช. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนครับ

ขอขอบพระคุณอาจารย์

อรอุมา
IP: xxx.52.94.221
เขียนเมื่อ 

ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยส่ง แบบประเมินตนเองแบบมาตรฐานใหม่ ของงานสุขศึกษา

และตัวอย่าง Service profile ของงานสุขศึกษาเพื่อเป็นแนวทางมาศึกษา เนื่องจากเพิ่งมาทำงานใช้ทุนปีแรกและได้รับมอบหมายให้เป็นประธานงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์แต่ไม่มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้เลยคะ ที่รพ.ไม่ได้ทำงานด้านสุขศึกษามาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว หนูเลยเหมือนเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น ขอความกรุณาอาจารย์ด้วยนะคะE-mail : [email protected]

ด้วยความเคารพอย่างสูงคะ

ทญ.อรอุมา

Ratchaneewan Kammoei
IP: xxx.183.177.176
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อาจารย์หมอคะ รบกวนขอดู ตัวอย่างการเขียน Service Profile ของแผนกจัดซื้อ(วัสดุสิ้นเปลือง)ด้วยค่ะ หนูเพิ่งเข้ามาทำงานยังไม่มีความรู้ด้านนี้เลยค่ะ ถ้ามีโปรดส่งมาทางอีเมล์นี้ [email protected] ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ระเบียบ วงศ์วิวัฒน์ธนะ
IP: xxx.154.226.221
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ที่เคารพ

รพ.น่าน ใคร่รบกวนขอตัวอย่าง service profile ของกลุ่มงานเวชกรรมสังคมด่วนด้วยค่ะ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ระเบียบ วงศ์วิวัฒน์ธนะ โทร0801201107,08050409479

ญาดารัตน์ ฤาชา
IP: xxx.174.79.186
เขียนเมื่อ 

ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยส่งตัวอย่าง Service profile ของงานสุขศึกษา เพื่อเป็นแนวทางมาศึกษา E-mail

[email protected]hotmail.com

สิริลักษณ์
IP: xxx.108.188.112
เขียนเมื่อ 

ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยส่งตัวอย่างservice profile ของงาน ANC ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ เมล์ [email protected] คะ

เขียนเมื่อ 

รบกวนอาจารย์ช่วยส่งตัวอย่าง service profile งานระบาดวิทยา เพื่อเป็นแนวทางด้วยครับ

อีเมล์ [email protected]

ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

สุจิตรา
IP: xxx.53.252.178
เขียนเมื่อ 

รบกวนอาจารย์ช่วยส่งตัวอย่าง service profile งานระบาดวิทยา เพื่อเป็นแนวทางด้วยครับ

พยายามหามาหลายที่แล้วไม่มีเลย เขียนยากมากเลย ไม่มีตัวอย่างเลยค่ะ

อีเมล์ [email protected]

ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

สุจิตรา
IP: xxx.53.252.178
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ โพสต์ก่อนหน้าผิด

รบกวนอาจารย์ช่วยส่งตัวอย่าง service profile งานสุขศึกษา เพื่อเป็นแนวทางด้วยนะคะ

พยายามหามาหลายที่แล้วไม่มีเลย เขียนยากมากเลย ไม่มีตัวอย่างเลยค่ะ

อีเมล์ [email protected]

ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

เขียนเมื่อ 

รบกวนขออาจารย์ขอตัวอย่าง Service profile งานระบาดวิทยา ด้วยครับ

อีเมล์ [email protected]

ขอบคุณคับ

วลัย
IP: xxx.207.48.44
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์เฉลิมพงษ์

ดิฉันดีใจที่เปิด web เข้ามาดู ..พบแพทย์ให้คำปรึกษาและเข้าใจ ผู้ทำงาน HA

รบกวนขอตัวอย่าง service profile RM รพช. ดูเป็นตัวอย่างหน่อยค่ะ

เรียนถาม อาจารย์ รพ. จะขอรับการประเมิน HA ปรึกษาไปที่สรพ. ให้ใช้แบบประเมิน SA 2011 ทีมงานเขียนแบบประเมินตนเองแล้ว แต่ไม่มีความมั่นใจ คำถามเข้าใจยาก เลยขอดูตัวอย่างอาจารย์ เพื่อเป็นแนวทาง ขอบคุณค่ะ

กิ่งกาญจน์ บุญมา
IP: xxx.48.67.25
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ ค่ะ ตอนนี้ที่โรงพยาบาลกำลังจะre -accredit ในปี 2555 นี้ค่ะรบกวนขอตัวอย่างการเขียน Service profile ของกลุ่มเงานเวชกรรมสังคม และของงานส่งเสริมสุขภาพ ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ email- address ค่ะ [email protected] ค่ะ

กิ่งกาญจน์ บุญมา
IP: xxx.48.67.25
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์หมอ ที่เคารพค่ะ email-address ที่ post ในข้อความแรกไม่ถูกค่ะอาจารย์ขออนุญาตอาจารย์ส่งมาตามemail-addressใหม่ คือ [email protected] ค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

มาลัย ปลื้มจิตต์
IP: xxx.175.74.129
เขียนเมื่อ 

เรียนอ.เฉลิมพงศ์ ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยส่ง Service profile ของงาน IC ให้หนูศึกษาและดูเป็นตัวอย่างได้ไหมคะ ที่ [email protected] กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ทัศนี
IP: xxx.183.246.171
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ ขอความกรณุณา รบกวนขอตัวอย่าง Service profile เวรเปล เพื่อนำมาปรับปรุงของเดิมที่มีใช้

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า

ทัศนี
IP: xxx.53.90.29
เขียนเมื่อ 

รบกวนอาจารย์ขอService profile เวร เปล เพื่อปรับปรุงของเดิม

Email [email protected] gmail.com

เก๋
IP: xxx.113.103.60
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเพิ่งรับงานสุขภาพจิตชุมชน ซึ่งครอบคลุมงานจิตเวช งานให้คำปรึกษา งานผู้ติดเชื้อHIV งานยาเสพติด และงานHHC ไม่ทราบใครพอจะมีประสบการณ์หรือข้อมูลบ้าง ค่ะ [email protected]

เด็กๆๆ
IP: xxx.26.255.96
เขียนเมื่อ 

อ.เฉลิมพงษ์ที่เคารพ

อาจารย์ค่ะหนูพึ่งเรียนจบแล้วรับงาน ENV คือหนูอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการทำ CQI ระบบบำบัดน้ำเสียค่ะ รบกวนอาจารย์ส่งตัวอย่างมาให้ดูหน่อยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

เด็กๆๆ
IP: xxx.26.255.96
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ฉลิมพงษ์ที่เคารพ

หนูลืม บอก mail ค่ะ [email protected] ค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ

ปราวีณา
IP: xxx.77.137.45
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์

รบกวนอาจารย์ช่วยส่งตัวอย่างการเขียน service profile ของงานไตเทียม ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ศิริวัฒน์ ไชยหะนิจ
IP: xxx.52.39.45
เขียนเมื่อ 

รบกวนอาจารย์ขอดูตัวอย่างService Profile ของเวชกรรมสังคมด้วยค่ะ

supawee
IP: xxx.109.74.59
เขียนเมื่อ 

รบกวนอาจารย์ส่งตัวอย่าง risk profile ของหน่วยงาน ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

เรียนอ.เฉลิมพงศ์ ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยส่ง Service profile ของงานส่งต่อผู้ป่วย ให้ศึกษาและดูเป็นตัวอย่างด้วยคะ

ขอบพระคุณค่ะ [email protected]

Malarin
IP: xxx.8.229.246
เขียนเมื่อ 

รบกวนอาจารย์ของตัวอย่างการเขียน Service Profile ของแผนก Checkup ค่ะ ส่งตามอีเมล์นี้นะค่ะ Malarin [email protected]

ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ณัฐสิมา
IP: xxx.77.231.166
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ ขอservice profile งานทันตกรรมค่ะ ขอบคุณอย่างสูงค่ะ [email protected]

กัลยา
IP: xxx.77.232.64
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ ขอservice profile งานแพทย์แผนไทยค่ะ ขอบคุณอย่างสูงค่ะ

[email protected]

กอรปกูล
IP: xxx.19.124.109
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ รบกวนขอ service profile งานรีงสีด้วยคนค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

[email protected] ค่ะ

อรอนงค์
IP: xxx.175.30.125
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ รบกวนขอ service profile งานรีงสีด้วยคนค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

จีรนาถ
IP: xxx.53.99.53
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะ รบกวนขอ service profile งานแม่บ้านด้วยนะค่ะ (ตัวอย่างก็ได้ค่ะ) [email protected]

กันยารัตน์
IP: xxx.120.153.138
เขียนเมื่อ 

ขอตัวอย่าง service profile ศัลยกรรมด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

กีรตาภรณ์
IP: xxx.4.135.135
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.เฉลิมพงศ์

ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยส่ง Service profile ของงาน IC ให้ศึกษาและดูเป็นตัวอย่างด้วยคะ

ขอบพระคุณอ.มากๆๆเลยค่ะ [email protected]

นายสมภพ จันทร์เกษ
IP: xxx.53.45.142
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ ผมรบกวนขอตัวอย่าง service profile งานยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ service profile งานยุทธศาสตร์ ของโรงพยาบาลด้วยครับ [email protected]

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ที่เคารพ ดิฉันรบกวนขอตัวอย่างservice profileของกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิค่ะ

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ที่เคารพ ดิฉันรบกวนขอตัวอย่างservice profileของกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิค่ะ

จันทร์ทา แสดคง
IP: xxx.175.78.71
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์เฉลิมพงษ์

หนูขอตัวอย่าง Service Profile ของงานระบาดวิทยาด้วยค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

E-mail : [email protected]

สุรสมปราชญ์
IP: xxx.53.162.26
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์เฉลิมพงษ์

ผมขอตัวอย่าง service profile ของงานศูนย์เปลด้วยครับ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

 

กัญญาณัฐ ปาลพันธุ์
IP: xxx.89.81.116
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ เฉลิมพงษ์ ที่เครพคะ ดิฉันเพิ่งมาเริ่มปฏิบัติงานใหม่ เป็นนักโภชนากร (ทางโรงพยาบาลเพิ่งเปิดรับเป็นคนแรก) ซึ่งทางโรงพยาบาลได้ให้แต่ละฝ่ายทำ service profile ของหน่วยงาน ดิฉันจึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยแนะนำและตัวอย่างการทำ service profile ของฝ่ายโภชนาการ (โรงครัว) ให้หน่อยนะคะ ขอบคุณมากนะคะ

เพ็ญแข ชีวัยยะ
IP: xxx.7.219.58
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ เฉลิมพงษ์ ที่เคารพคะ ดิฉันเป็นโภชนากร รพ.ชุมชน 30 เตียงค่ะ อยากขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยแนะนำและตัวอย่างการทำ service profile ของฝ่ายโภชนาการ (โรงครัว) ให้หน่อยนะคะ ขอบคุณมากนะคะ..... [email protected]


ปุณฑริกา
IP: xxx.52.42.83
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ที่เคารพ หนูรบกวนขอ ตัวอย่าง service profile ของงานกายภาพบำบัดด้วยคะหนูจะได้ศึกษาและจัดทำค่ะรบกวนอาจารย์ส่งมาที่[email protected]

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น