หน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนของกรม  สำนัก  และจังหวัด  ได้นำการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน  แต่สิ่งที่น่าสนใจจากการที่ดิฉันได้เข้าไปเก็บข้อมูลเพื่อประกอบในงานวิจัย  พบว่า  สิ่งสำคัญของหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ยังขาดการบูรณาการส่วนต่างๆ  ขององค์กรในการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้   จะเห็นได้ว่า  คนที่รับผิดชอบจะทราบถึงแนวทางปฏิบัติว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง  แต่ในทางตรงกันข้ามผู้ที่ไม่มีหน้าที่บางคนยังไม่ทราบเลยว่า  "การจัดการความรู้  คืออะไร"     และบางแห่งยังพบอีกว่า  หน่วยงานบางหน่วยให้บางส่วนขององค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผน   แต่บางส่วนขององค์กรก็ได้ดำเนินการจัดการความรู้อยู่แล้วโดยม่มีการนำผสานกันให้เป็นหนึ่งเดียว   สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้การจัดการความรู้ทำไปแบบแยกกันทำ  แยกกันอยู่  ดังนั้นในการวางแผนการจัดการความรู้ในปีถัดไปจึงควรทำการวิเคราะห์สิ่งที่ทำอยู่แล้วนอกเหนือกลุ่มที่รับผิดชอบ  เพื่อนำมาประสานให้เกิดภาพรวมขององค์กรที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

พรพิมล    หรรษาภิรมย์โชค