การป้องกันก้อนเชื้อเห็ดภูฐานเกิดเชื้อรา
เห็ดเป็นอาหารที่มีความปลอดภัยต่อสารพิษมากที่สุด  ในปัจจุบันมีแหล่งผลิตก้อนเชื้อกระจ่ายอยู่ทั่วไปมีการเพาะเพื่อจำหน่ายและเพื่อบิโภคในครัวเรือน  ปกติราคากิโลกรัมละ  50-70  บาท  สามารถเป็นอาชีพเสริมให้กับครัวเรือนได้  โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  เป็นโครงการหนึ่ง  ที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรเสนอทางเลือกกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย
ผมได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของตำบลอิปัน  (ก่อนจะมีเจ้าหน้าที่ใหม่มาบรรจุ)  ซึ่งมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ได้เสนอกิจกรรมการเพาะเห็ดภูฐาน ซึ่งกระผมได้ไปติดต่อหาซื้อแหล่งจำหน่ายก้อนเชื้อเห็ด  แหล่งจำหน่ายก็ได้ติดต่อตกลงราคา  จำนวน  และระยะเวลา  ความต้องการเสร็จเรียบร้อย  ก็นั่งพูดคุยถึงเรื่องปัญหาในการเลี้ยงเห็ดภูฐาน  โดยเฉพาะปัญหาของเรื่องเชื้อรา  มีปัญหามากที่สุดในการเพาะเห็ดภูฐาน
  นายวรพงษ์  อุบลกาญจน์  กรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสินปุน  ซึ่งเป็นเจ้าของจุดถ่ายทอดความรู้เรื่องการเพาะเห็ดภูฐาน  ดังนี้  เมือเชื้อเห็ดเดินเต็มถุงแล้วก่อนที่เห็ดจะฟอร์มดอก ประมาณ  5-10  วัน  ให้ใช่ปลายช้อนกินข้าวเขี่ยส่วนของก้อนเชื้อ ที่เขี่ยจากขวดลงถุงเพาะในตอนแรกออกให้หมด  เพราะส่วนของก้อนเชื้อนี้จะเป็นจุดกำเนิดของเชื้อราที่จะเกิดในถุงก้อนเชื้อเห็ด ต่อไป