การปลูกชะอมโดยไม่ต้องการใช้กิ่งตอน
วันนี้เป็นวันจันทร์  จะต้องการประชุมสำนักงาน  ซึ่งเป็นการประชุมย่อย 
ส่วนใหญ่จะเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 10.00 น.  ในขณะที่กำลังประชุม  เกษตรอำเภอได้กำหนดแผนติดตามศูนย์ฯ เพื่อจัดทำตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2553  ซึ่งการจัดองค์ความรู้ (จำนวนเรื่องเล่า)  ก็เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งด้วย  หลังจากการประชุมเสร็จในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็ได้นั่งคุยกัน  โดยเฉพาะการเขียนองค์ความรู้  ได้มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพูดเรื่องการเขียนองค์ความรู้ว่า  ต่อไปการเขียนองค์ความรู้จะต้องสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ของจังหวัด  และกรมโดยเฉพาะในขณะนี้น่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง  วิสาหกิจชุมชน  และ  GAP  เป็นต้น  ในขณะนี้ตำบลสินปุนกระผมได้เน้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  โดยเฉพาะภายในบริเวณบ้านกับคำพูดที่ว่า  “ปลูกทุกอย่างที่กิน  กินทุกอย่างที่ปลูก” และพืชที่ว่าพริกขี้หนู ข่า ตะไคร้ ขมิ้น  มะกรูด ผักหวาน  โหระพา ชะอม เป็นต้น  เมื่อพูดถึงชะอมคนส่วนใหญ่รู้จัก เพราะชอมนำมาทำอาหารได้หลายอย่าง   เช่น  ชะอมทอดไข่  ชะอมลวกกะทิ  หรือชะอมก้านกะทิกับหนอตง  มีน้ำพริกแล้วทุกอย่างจากชะอมอร่อยหมด    คนส่วนใหญ่นิยมปลูกชะอม และทุกคนที่ปลูกชะอมจะซื้อกิ่งตอนจากแหล่งจำหน่ายราคากิ่งละ  8-15  บาท  กระผมมีประสบการณ์เรื่องการปลูกชะอม โดยไม่ต้องตอนกิ่งซึ่งสามารถประหยัดเงิน  เวลา  และสามารถปลูกได้ที่ละมากๆ โดยการตัดกิ่งชะอมที่ขนาดพอเหมาะ ตัดเป็นท่อนๆ ยาว 6-12 แล้วนำไปขุดเป็นร่องลึกประมาณ 3  นิ้ว  ฝังกิ่งชะอมตามแนวนอน กลบดินให้มีความหนาประมาณ 1 นิ้ว  รดน้ำเช้า-เย็น ประมาณ 20-30 วัน ชะอมจะเริ่มแตกเป็นลำต้นและงอกราก และจะงอกทุกท่อนกิ่ง  เมื่ออายุ  60  วัน  พรวนดินใส่ปุ๋ย
(คอก+เคมี) รดน้ำหลังจากนั้นก็เริ่มตัดยอดชะอมมาทำอาหารได้