ศูนยเทคโนโลยีปุ๋ย โดยความร่วมมือของคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสกลนคร และวิทยาเขตสุรินทร์ และ คลินิกเทคโนโลยี วท. จัดพิธีมอบอาคาร โรงเรือน และเครื่องจักร ในโครงการ "1 อำเภอ 1 โรงปุ๋ย" ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในวันที่ 24 และ 26 มิ.ย. 49 ตามลำดับ โดยได้รับเกียตรจาก รมว. ประวิช รัตนเพียร เป็นประธานในพิธีมอบ ดังกล่าว

ปัจจุบัน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการมอบโรงเรือนไปแล้วกว่า 20 โรงเรีอน ครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   

สนใจรับบริการหรือขอคำแนะนำด้านปุ๋ย สามารถติดต่อได้ที่ :
ศูนย์เทคโนโลยีปุ๋ย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย


35 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2577-9000 ต่อ 9280, 9281
โทรสาร 0-2577-9009 ในวันเวลาราชการ