ความหลากชนิดของแมลงหนอนปลอกน้ำวงศ์ HYDROPSYCHIDAE บริเวณห้วยพรมแล้ง และห้วยหญ้าเครือ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

จากการสำรวจแมลงหนอนปลอกน้ำวงศ์ Hydropsychidae  ในห้วยพรมแล้งและห้วยหญ้าเครือ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2539 ถึงเดือนกันยายน 2540 ได้ทำการเก็บตัวอย่างด้วยกับดักแสงไฟเดือนละครั้งทุกเดือน พบตัวเต็มวัยทั้งสิ้น 8 สกุล 16 ชนิด ที่ห้วยหญ้าเครือพบ 7 สกุล 14 ชนิด ส่วนห้วยพรมแล้งพบ 8 สกุล 13 ชนิด ตัวอ่อนพบทั้งหมด 7 สกุล 9 ชนิด ที่ห้วยหญ้าเครือพบ 7 ชนิด ส่วนที่ห้วยพรมแล้งพบ 9 ชนิด โดยพบ Pseudoleptonema supalak  เป็นชนิดเด่นในห้วยพรมแล้ง ส่วน Cheumatopsyche พบมากที่สุดในห้วยหญ้าเครือ ลักษณะของพื้นลำธารและความเร็วกระแสน้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อการกระจายและความชุกชุมของตัวอ่อน ภาวะน้ำหลากเป็นปัจจัยควบคุมประชากร P.supalak การศึกษาครั้งนี้สามารถเชื่อมโยงตัวอ่อน และตัวเต็มวัยรวมทั้งศึกษาวงจรชีวิตได้ 6 ชนิด คือ Diplectrona sp.1, Hydropsyche  (Ceratopsyche) sp.1, Hydropsyche  (Ceratopsyche) sp.2,  H. klanklini, M.fenestratum, และ P.supalak  พบว่า Diplectrona sp.1 และ Hydropsyche  (Ceratopsyche) sp.2 มีวงชีวิตเป็นแบบ univoltine   H.klanklini มีแนวโน้มว่าอาจจะมีวงชีวิตแบบ univoltine ส่วน Hydropsyche  (Ceratopsyche) sp.1 , M.fenestratum, และ P.supalak มีวงชีวิตเป็นแบบ non-seasonal

 

 

คณะผู้วิจัย : ศุภลักษณ์ ระดมสุข, นฤมล แสงประดับ และ ยรรยงค์ อินทร์ม่วง

wetlab-kku
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (0)