นุชนาถ
นาง นุชนาถ อ๋า ศรีสุธร

การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน


เรื่อง หลักการออกแบบเว็บไซต์
การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
"เรื่อง หลักการออกแบบเว็บไซต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4"

หลักการและเหตุผล
          ในปัจจุบันการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนเป็นส่วนหนึ่ง
ที่จะช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ กรมวิชาการได้เสนอแนะให้นำสื่อการเรียนการสอนเข้ามาแก้ไขปัญหาผู้เรียนขาดความสนใจ
ในการเรียนและครูผู้สอนทั่วไปยังนิยมใช้วิธีการสอนแบบยึดครูเป็นศูนย์กลาง (Teacher Center Method) เน้นบทบาทของครูผู้สอน โดยผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน ผู้เรียนไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูผู้สอนไม่ค่อยใช้เทคโนโลยีการศึกษา หรือนวัตกรรมการศึกษาประเภทเครื่องมืออุปกรณ์ (Hardware) ประเภทวัสดุอุปกรณ์ (Software) และประเภทเทคนิค
วิธีการ (Technics and Methods) ทำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนการสอน ประกอบกับผู้เรียนมีความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความสนใจ ความถนัด และความสามารถ ผู้เรียนบางคนเก่งเรียนเร็ว ผู้เรียนบางคนอ่อนเรียนช้า บางคนมีความพร้อมแต่ไม่สนใจเรียน ซึ่งบางครั้งการเรียนเฉพาะ
ในห้องเรียนอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอสำหรับผู้เรียนบางคนทำให้การเรียน
การสอนไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร (กรมวิชาการ,2540)
          บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นเทคโนโลยีการศึกษาประเภทหนึ่ง
ที่มาจากการนำหลักการเบื้องต้นทางจิตวิทยาการเรียนรู้มาใช้ในการออกแบบ โดยอาศัยพฤติกรรมการเรียนรู้ (Learning Behavior) ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement theory) ทฤษฎีการวางเงื่อนไขปฏิบัติ (Operant Conditioning Theory) ซึ่งถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองและการเสริมแรงเป็นสิ่งสำคัญ โดยมีจุดมุ่งหมายนำผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งอาศัยการสอนที่มีการวางโปรแกรมไว้ล่วงหน้า
เป็นการให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตัวเองและมีผลย้อนกลับทันที และ
ผู้เรียนไปทีละขั้นตอนอย่างเหมาะสมตามความต้องการและความสามารถ
ของตน (กิดานันท์ มลิทอง,2536)
เหตุผลที่เลือก
          การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักการออกแบบเว็บไซต์ในรายละเอียดของเนื้อหา ทำให้คณะผู้จัดทำได้มีโอกาสศึกษา ค้นคว้า  หาความรู้เพิ่มเติม เพื่อนำความรู้ที่ได้มาผลิตเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และนำไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำไปใช้พัฒนางานในหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
           1. ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบการสอนที่มีการดำเนิน
บทเรียนแบบเส้นตรง เรื่อง หลักการออกแบบเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
          2. เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีประสิทธิภาพในวิชาอื่น ๆ สำหรับครูผู้สอน หรือผู้รับผิดชอบในการผลิตสื่อ
ต่อไป
สมาชิกในกลุ่ม
          1. นายนพชัย     รุ่งรดี    48071330
          2. นางนุชนาถ    ศรีสุธร  48071392
          3. นายวศิน        ยะวงศ์   48071637

  

 

คำสำคัญ (Tags): #นุชนาถ#ศรีสุธร
หมายเลขบันทึก: 36185เขียนเมื่อ 30 มิถุนายน 2006 11:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:14 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี