ขอเชิญฟังการบรรยายทางวิชาการ

เรื่อง หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 

โดย  อาจารย์วารุณี วรรณรักษ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กรณี โรงเรียนโพธิสารวิทยากร กทม.

วันพุธที่5 กรกฎาคม 2549  เวลา 9.00น-10.30น.

ณ ห้อง ประชุมศรีจุฑาภา1  อาคารศรีจุฑาภา ชั้น1

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ผู้ประกาศ: ดร.กฤษดา กรุดทอง