เกิดเหตุอะไร บทกลอนในปฏิทิน เดือนพฤษภาคม 2553         

          

              เกิดเหตุอะไร

        เกิดเหตุอะไร    อย่าตื่นใจ   ไปตามเขา

ปัญญาเรา        มีหน้าที่      พิพากษา

ต้องดูน้ำ          ดูลม;        ระดมมา3

พิจารณา      เชิงชั้น        หมั่นตริตรอง

       ถ้ารู้หยั่ง        อดีต         อนาคต;  

ปัจจุบัน        จะถูกหมด      สิ้นทั้งผอง  

ยิ่งขันตี        เมตตา       มาประคอง

จะยิ่งมอง      อย่าถูกควร        ถ้วนถูกพันธุ์ฯ

        ในโลกนี้       ไม่มี         อะไรเที่ยง

เหมือนมันเหวี่ยง  ซ้าย-ขวา-เขว   อยู่เหหัน

รู้จักหน่วง        ถูกที่กลาง    วางดุลย์พลัน

จะพ้นอัน-        ตรายรอด       ตลอดไป

              

              มองแต่แง่ดีเถิด

   "การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง"

The Gift of Truth Excels all other Gifts .

แต่งบทกลอนโดย

ท่าน "สิริวยาส"(พุทธทาสภิกขุ ) แห่งวัดสวนโมกขพลาราม