ดูงาน บ. ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด (ตอนที่ 3)


วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนสู่การปฏิบัติที่ดีเยี่ยม และจุดเด่นของปูนแก่งคอยเรื่อง Empowerment

 

 

 

แนวทางของปูนแก่งคอย เรื่อง Empowerment  ดังนี้  

Innovative Idea: เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ปรับเปลี่ยนโครงการการทำงานและสร้างพฤติกรรมการทำงาน ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการให้สร้างให้เกิดทักษะการเรียนรู้ผ่าน Activity ต่างๆ เพื่อให้สามารถนำมาให้จริงได้ในงานที่ได้รับมอบหมาย

Implementation Effort: ปรับโครงสร้างการทำงานแบบ Flat organization และพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้เรียนรู้อย่างยั่งยืน ผู้บังคับบัญชาปรับเปลี่ยนเป็น Facilitator เพื่ออำนวยและสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ในหน่วยงาน

            Benefit and Impact: เป็นส่วนสำคัญสร้างการเกิดทีมงานและแรงผลักดันให้ KPI ของหน่วยงานผ่านเป้าหมายที่วางไว้

        โครงสร้างการทำงานในเรื่อง Empowerment คือ 1. การสื่อสารภายในหน่วยงาน (Communication) 2. การสร้างคุณค่าร่วม (Shared Vision) 3. การทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team) 4. การเรียนรู้ (Learning) 

3 ข้อเด่นของผู้บริหารในเรื่อง Empowerment คือ

     "ผู้บริหารต้อง Empowerment หรือบังคับบัญชาโดยนำวิสัยทัศน์และพันธกิจของเครือเป็นที่ตั้ง แทนการออกคำสั่ง , ผู้บริหารต้องช่วยเหลือผลักดันพนักงานให้เห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง ไม่ขัดขวางการเปลี่ยนแปลง และต้องทำตัวเป็นต้นฉบับของการเปลี่ยนแปลง"    และสำหรับองค์กรยึดหลักที่ว่า

          Leadership’s Style ใช้กระบวนการดังต่อไปนี้ 

 •   Control  เน้นบทบาทการดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 •  Monitor ลดบทบาทการควบคุม มุ่งเน้นการติดตามเป้าหมายโดยรวมของทีม
 • Coaching เป็นผู้สอนแนะให้ทีมมีทักษะและความชำนาญมากขึ้น เพื่อให้ทำงานได้ตามเป้าหมายที่ทีมกำหนด (Coaching)
 • Facilitator เป็นที่ปรึกษาให้กับทีม คอยให้ทำแนะนำเมื่อทีมมีปัญหา ให้โอกาสที่ทีมต้องแสวงหาแนวทางใหม่ๆ ในการทำงาน (Consult)
 •  Strategist เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ทีม โดยช่วยดูแลทุกข์สุข และคอยจัดสรรทรัพยากรที่ทีมต้องการ (Facilitator)

              ดังนั้นก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนทำงานแบบใหม่ๆ แบบ Flat organization เปลี่ยนวิถีการทำงานของฝ่ายผลิตปูนแก่งคอยจากการควบคุมแบบสั่งการและมีผู้จัดการหลายคนของแต่ละส่วนงาน  ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่จนเหลือผู้จัดการคนเดียวต่อ 1 cell (ฝ่ายผลิตปูนซิเมนต์มีทั้งหมด 10 Cell)  และพนักงานได้ปรับเปลี่ยนให้ทุกคนสามารถสลับเปลี่ยนหมุนเวียน สามารถทำงานแทนกันได้ ก่อให้เกิดความรู้สึกเท่าเทียมกัน  (มีการ rotate ทุก 6 เดือน)

Old
(4 sections)

New
(10 cells)

Section   Manager

12

 14

Cell Head

Shift Head

28

กระบวนการและโครงสร้างของพนักงานปูนแก่งคอย ได้ดำเนินการดังนี้
Maintain Improve Self-Manage High Performance Self-Directed
การทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team)
มุ่งให้ความสำคัญแก่ภารกิจที่ตนเองรับผิดชอบให้ดีที่สุด ช่วยงานกันภายในสมาชิกของทีม และมีการแบ่งงาน แบบ Spoke ดูแลตัวเองโดยแบ่งงาน
เป็น
Spoke 
ที่ชัดเจน 
และหมุนเวียน
Spokeภายในทีมได้
สามารถทำงานแทนกันได้ และทีมมีวิธีการทำงานใหม่ ๆ  เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับทีมอื่นได้ สามารถกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทเองได้
การสื่อสารภายในหน่วยงาน (Communication)
-   ใช้ข้อเท็จจริงในการสื่อสาร (Fact)

-   การสื่อสารแบบเปิด โดย
มีการรับข้อมูลย้อนกล้บ  (
Two- Way)

-    สื่อสารได้อย่างรวดเร็ว(Fast)

-    การสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี (Informal)

มีการวางแผนสื่อสารเชิงรุกอย่างเป็นระบบ ทำให้ทีมมองเห็นภาพชัดเจนและสอดคล้องกัน (Proactive)

สื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ในการทำงานอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทีม(Information Exchange)

สร้างระบบการสื่อสารร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อเป้าหมายบริษัท(Network Communication)
การสร้างคุณค่าร่วม (Shared Vision)
รับผิดชอบในงานของตัวเอง มุ่งมั่นในการพัฒนางานของตนเองให้ดีที่สุด มุ่งแก้ปัญหาเพื่อความสำเร็จของทีม คำนึงถึงภาพรวมของบริษัท Sense of Ownership เห็นความสำคัญของผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
การเรียนรู้ (Learning) ทั้งความรู้และทักษะ
เข้าใจในคู่มือการทำงานเป็นอย่างดี  เขียนขั้นตอนการทำงานเองได้ สอนงานกันภายในทีมได้ 

มีการแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานอื่น ๆ

หาความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนาทีมได้
 
      เพื่อนำไปสู่เป้าหมายคือ สร้างความมั่นใจ ปรับปรุงธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร  ซึ่งปูนแก่งคอยในสายการผลิตมีวิสัยทัศน์ที่ว่า เป็นผู้นำอุตสาหกรรมซีเมนต์ ในอาเซียน ด้วยผลประกอบการที่ดีอย่างยั่งยืน โดยสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาศักยภาพของพนักงาน และให้ความสำคัญในการับผิดชอบต่อสังคม
หมายเลขบันทึก: 36101เขียนเมื่อ 29 มิถุนายน 2006 15:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 11:28 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (6)
พญ รวิวรรณ หาญสุทธิเวชกุล

ขอบคุณค่ะ เข้าใจขึ้นมากหลังจากเข้ามาอ่านBlog ตามคำแนะนำของท่าน อาจารย์วิจารณ์  ขอคุณจ้ะจ๋าช่วยให้รายละเอียดเพิ่มเรื่อง

"การดูแลตัวเองโดยแบ่งงาน เป็น Spoke  ที่ชัดเจน 
และหมุนเวียน
Spokeภายในทีมได้"

Spokeเป็นอะไร ทำอย่างไร

มีสรุป AAR จากการดูงานครั้งนี้ไหมคะ อยากทราบวิธีการสรุปด้วย เพราะยังไม่เคยทำAAR จากคนเยอะขนาดนี้

ขอบคุณน้องจ๊ะจ๋ามากๆค่ะ

พญรวิวรรณ รพ เชียงรายฯ

ขอตอบข้อซักถามของ พญ. รวิวรรณ รพ. เชียงรายคะในการทำงานเป็นทีม  ของพนักงานในบ. ปูนแก่งคอย

ซึ่งเริ่มจาก

 Maintain

 • มีการกำหนดขอบเขตงานของหน่วยงานและบุคคลที่ชัดเจน
 •  มีการกำหนดเป้าหมายของหน่วยงานที่ชัดเจน

Improve

 • มีการมอบหมายงานอื่น (Spoke) ในทีมให้รับผิดชอบเพิ่มเติม เช่น งานด้าน Safety  

 Self-Manage 

 • มีการมอบหมายงานอื่น (Spoke) ในทีมให้รับผิดชอบเพิ่มเติม เช่น งานด้าน Safety และมีการหมุนเวียนงานอื่น (Spoke) 

 High Performance

 •  สมาชิกในทีมมีความสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ โดยคำนึงถึงเป้าหมายร่วมกันของหน่วยงาน 

 Self-Directed

 • ทีมสามารถกำหนดแผนงานและปรับแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ได้ด้วยตัวเอง

รบกวนถามคุณจ๊ะจ๋า ว่าพอจะทรายหรือเปล่าคะ ว่าโรงงานปูนซิเมนต์ไทยแก่งคอย มีระบบวิธีการผลิต อย่างไร ใช้นโยบายอะไรในการดำเนินการผลิตคะ

ขอบคุณคะ

เรียนคุณองุ่น

ในเรื่องระบบวิธีการผลิตและนดยบายในการดำเนินการผลิต คิดว่าคุณองุ่นน่าจะสอบถามกับคุณเรวัตรทางเมล์ก็ได้นะคะ เพราะจ๊ะจ๋าทราบแต่พอผิวเผินจากการดูงาน ลองเขียนไปถามที่ rawaty@cementhai.co.th น่าจะได้คำตอบที่ต้องการมากกว่านะคะ

สวัสดีคะคุณพี่ จ๊ะจ๋า

ตอนนี้มีการรับสมัครงานบ้างไหม่คะ หนูอยากจะทำงานที่นั้นมากคะ หนูมีความรู้สึกอบอุ่นมากเมื่อได้เห็นบริษัทนี้เพราะหนูมีแรงบันดาลใจบางอย่างที่จะทำงานกับบริษัทนี้คะหนูจบวิศวโยธาพอมีงานบ้างไหม่คะหรือมีงานไกล้เคียงกับสาขานี้ก็ได้คะ

น้องวาสนาคะ

พี่ว่าลองสอบถามไปที่บริษํทส่วนกลางไม่ดีหรอคะ พี่ว่า เราเริ่มหาข้อมูลทางเน็ต น่าจะได้ข้อมูลที่สามารถสืบค้นทางบริษัท น่าจะดีนะคะ พี่อยากให้เราสอบถามกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ บริษัทนั้นๆๆน่าจะเป็นทางออกที่ดีและเหมาะสมคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี