ส่งหัวข้อ CAI

สุเนตร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พระบรมศาสดาของชาวพุทธ

การจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  พระบรมศาสดาของชาวพุทธ   สำหรับช่วงชั้นที่ 2  ตามหลักสูตรแบบบูรณาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูตร  ตรัสรู้และปรินิพพาน  พร้อมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการอ่าน  การสะกดคำ  คำราชาศัพท์ต่าง ๆ   เข้าไปสอดแทรก    โดยจัดทำในรูปแบบการ์ตูนเอนิเมชั่น  พร้อมเสียงประกอบเพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียน  เพื่อให้เรียนใช้เป็นแหล่งศึกษาเพิ่มเติมจากห้องเรียนโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

ผู้เสนอ  สุเนตร  เสาร์เงิน , นพรัตน์  นาคจรุง , วันธนี  จันทร์เอี่ยม 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุเนตร เสาร์เงินความเห็น (0)