เผยแพร่งานคณิตศาสตร์ ป. 5

คณิตศาสตร์ ป. 5

บทคัดย่อ

 

การพัฒนาและผลการทดลองใช้แบบฝึกทักษะ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือเพื่อสร้างแบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อศึกษาความสามารถในการเรียนที่ใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1  ก่อนการใช้แบบฝึกทักษะและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1  เกี่ยวกับแบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   

สมมติฐานการวิจัย

1.  แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีประสิทธิภาพ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  80/80

2.  ผู้เรียนมีความสามารถในเรียนที่ใช้แบบฝึกทักษะ

3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้แบบฝึกทักษะ สูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกทักษะ            

กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1  โรงเรียนวัดทองศาลางาม  สำนักงานเขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา  2550  ภาคเรียนที่ 2 จำนวน  25  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

   เครื่องมือที่ใช้พัฒนา  ได้แก่

             1.  แบบฝึกทักษะ  จำนวน 1 เล่ม

             2.  เครื่องมือวัดและประเมินผล  จำนวน  1  ชุด

             3.  แบบทดสอบความคิดเห็นนักเรียน  1  ชุด 

สรุปผลการวิจัย

จากการการพัฒนาและผลการทดลองใช้แบบฝึกทักษะ ได้ข้อสรุปดังนี้

1.  ได้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

2. ผลการศึกษาความสามารถในการเรียนที่ใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  แบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ 84.78/85.42  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

3.  เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ก่อนการใช้แบบฝึกทักษะและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ       พบว่าผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

4.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 เกี่ยวกับแบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  พบว่านักเรียนมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ ร้อยละ 89.20 

 

อภิปรายผล

1.  จากผลการวิจัยพบว่า  แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ 84.78/85.42  ซึ่งสูงกว่าเกินที่กำหนด  สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ว่า แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ 80/80  แสดงว่าแบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ให้เกิดผลดีต่อผู้เรียน  ดังเช่น  วชิรวุธ สินธชัย (2541 : 78) ได้ทำศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ คิดเลขเร็ว เรื่องการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า แบบฝึกเสริมทักษะคิดเลขเร็วเรื่องการคูณมีประสิทธิภาพ 92.85/86.16

2.  จากผลการวิจัยพบว่า  ความสามารถของนักเรียนทางการเรียนรู้หลังการใช้แบบฝึกทักษะ สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมุติฐาน  ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของจรีพร สามารถ (2543 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องร้อยละ โดยใช้ชุดการฝึก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2542 กลุ่มโรงเรียนบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่มเครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย ชุดการฝึกแบบอัตนัย จำนวน 3 ชุด แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องร้อยละ เป็นแบบปรนัยชนิด 5 ตัวเลือก จำนวน 3 ฉบับ แบบแผนในการฝึกครั้งนี้ คือ One-group Pretest-posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การทดสอบค่า t (t-test)  อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 

 

 

ข้อเสนอแนะ

1.  จากการศึกษาพบว่า  เมื่อใช้แบบฝึกทักษะ  ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนดีขึ้น  ดังนั้นครู  ผู้ปกครอง  และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ควรนำวิธีการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ  ไปใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน  เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนเพิ่มขึ้น 

2.  การสอนการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละโดยใช้แบบฝึกเรื่องบทประยุกต์ นี้เป็นวิธีการสอนที่สามารถนำไปใช้กับเด็กปกติเพื่อฝึกการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ  จากง่ายไปหายาก  หรืนำไปใช้ฝึกฝนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ โดยใช้สอนเป็นรายบุคคลหรืสอนเป็นกลุ่มเล็กๆ

3.  ควรทดลองใช้การสอนโจทย์ปัญหาร้อยละ โดยใช้แบบฝึกเรื่องบทประยุกต์  กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านอื่นๆแต่มีปัญหาในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ

4.  ควรมีการสร้างแบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่องอื่นๆ  เช่น  โจทย์ปัญหาเศษส่วน  โจทย์ปัญหาทศนิยม  ฯลฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่ผลงานคณิตศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#เผยแพร่ผลงาน#คณิตศาสตร์ ป.5

หมายเลขบันทึก: 359820, เขียน: 19 May 2010 @ 12:48 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 18:26 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ
  • แวะมาทักทายกันค่ะ