เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ


เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ

"เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ"

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 นายประวีณ ณ นคร ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุม ก.พ. ครั้งที่ 5/2553 ณ ห้องประชุม 3210 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญ คือ เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ ตามมติ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ค่ะ....

เพื่อให้ส่วนราชการมีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ลดความเสี่ยงของหน่วยงานต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง และข้าราชการมีความเข้าใจและตระหนักว่าเครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ข้าราชการมีแนวทางในการทำงานอย่างโปร่งใส รวมถึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันของข้าราชการในการลดความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ

ก.พ. จึงให้ความเห็นชอบ “เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ” ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานความโปร่งใส 4 มิติ 13 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ค่ะ...

มิติที่ 1 ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่ม ของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส ตัวชี้วัดประกอบด้วย

1. นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส

2. บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในองค์กร

3. ความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วมตัวชี้วัดประกอบด้วย

1. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

2. การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ

3. การมีระบบตรวจสอบภายในที่ดำเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี

4. การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ

มิติที่ 3 ด้านการใช้ดุลยพินิจ ตัวชี้วัดประกอบด้วย

1. การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

2. การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล

3. การมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส

มิติที่ 4 การมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน ตัวชี้วัดประกอบด้วย

1. การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน

2. การมีระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน

ทั้งนี้ เห็นควรผลักดันและส่งเสริมให้ส่วนราชการนำเครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการไปใช้อย่างจริงจัง และเพื่อให้การขับเคลื่อนด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเกิดผลในทางปฏิบัติและเป็นประโยชน์ในวงกว้าง จึงให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลภาครัฐอื่นนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมค่ะ...

ที่มา : สำนักงาน ก.พ.

หมายเลขบันทึก: 359812เขียนเมื่อ 19 พฤษภาคม 2010 04:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 เมษายน 2016 06:36 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี