โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่  146  ถนนสาธุประดิษฐ์  แขวงทุ่งวัดดอน  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  10120  โทรศัพท์  0-2211-3518 , 0-2211-0942  โทรสาร  0-2211-0943    เว็บไซต์โรงเรียน  www.yn.ac.th  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทสหศึกษา  ปีการศึกษา  2553  จำนวนนักเรียน  2,238  คน  แบ่งเป็นมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  12-12-12  ห้อง  จำนวน  1,462  คน  เป็นชาย 818  คน  เป็นหญิง  644  คน  มัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน  8-8-8  ห้อง  จำนวน  776  คน  เป็นชาย  373  คน    เป็นหญิง  403  คน    มีครูจำนวน  104  คน   เป็นชาย  28  คน   เป็นหญิง  76  คน   ปริญญาโท  24  คน  ปริญญาตรี  80  คน