การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา

สิทธิเจตน์
บุคลากร

                   

แนวคิดการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษา

ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มฝ่ายบริหาร คือ กลุ่มผู้อยู่ในตำแหน่งผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มครูผู้สอน คือ กลุ่มบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน

กลุ่มครูสนับสนุนการเรียนการสอน หรือบุคลากรทางการศึกษา คือ กลุ่มบุคคล หรือครูผู้สอนที่ทำหน้าที่ในหน่วยงานสนับสนุนการสอนภายในสถานศึกษา ได้แก่ งานแนะแนว งานโสตศึกษา งานทะเบียนวัดผล งานพัสดุ เป็นต้น

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษา

                สถานศึกษาเป็นองค์กรสำคัญที่ต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์เป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษา มีหลักในการบริหารดังนี้

1.   รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ฝึกอบรม และเสนอเงื่อนไขเพื่อจูงใจ ให้ทำงาน

2.   ให้ความสำคัญต่อผู้ร่วมงาน และบุคลากรในสถานศึกษา ในผลงานที่ทำ

3.  พัฒนาบทบาทของผู้ร่วมงาน บุคลากรในสถานศึกษา เพื่อให้โรงเรียนดีเด่นด้านการเรียนการสอน

4.   สนับสนุนการพัฒนาผู้นำการบริหารและการพัฒนาอาชีพอย่างจริงจัง

5.   การบริหารงาน มีการให้กำลังใจผู้ร่วมงาน   และบุคลากรในสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์

แนวทางพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนอินเตอร์พัฒนศาสตร์

  1. เน้นการพัฒนาและบริหาร เป็นอันดับแรก โดยเริ่มจากผู้บริหารควรพัฒนาตนเองโดยศึกษาเพิ่มเติมใน สาขาการบริหารการศึกษา และนำความรู้มาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามแนวคิดการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาสร้างกลุ่มผู้นำที่เข้มแข็ง มีบุคลากรเชื่อมโยงโครงสร้างของทีมเป็นอย่างดี และบรรลุสู่กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างของทีมงาน
  2. คัดเลือกบุคลากรโดยวิธีการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติคบตามเกณฑ์ที่กำหนด คัดเลือกบุคคล สถานศึกษาค้นหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งครูที่สถานศึกษาต้องการจากสถาบันผลิตครูให้สนใจเข้าสมัครงาน
  3. รักษาบุคลากรที่ดีในสถานศึกษาไว้ให้คงอยู่ด้วยการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นครูให้เกิดพฤติกรรม เกิดพลังงาน มีความสนใจที่จะเลือก และกำหนดตัวเองให้มีพฤติกรรมนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้  รวมถึงการสร้างขวัญและกำลังใจ เช่น การจัดบรรยากาศการทำงานแบบร่วมกันคิด การให้ความยุติธรรม การจัดสวัสดิการ ประโยชน์ และบริการแก่บุคลากร การให้โอกาสตามเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
  4. พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนโดย

4.1  การปฐมนิเทศ เน้นให้ความสำคัญในเรื่องการเรียนรู้วัฒนธรรมของโรงเรียน การปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ในภาพรวมของโรงเรียน ประวัติ วิสัยทัศน์ ปรัชญา เป้าหมาย โครงสร้าง ภารกิจ แผนกลยุทธ์ และภารกิจความรับผิดชอบของครูผู้สอน สิทธิ หน้าที่ ตลอดจนกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติของสถานศึกษา

4.2  การจัดระบบพี่เลี้ยง คือ การจัดครูอาวุโสที่มีประสบการณ์ในการทำงานมีจิตสำนึกความเป็นครูสูงให้คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำ

4.3  การฝึกอบรม ได้แก่ การบรรยาย การประชุม การแสดงบทบาทสมมติ การใช้กรณีศึกษา การสาธิต การสัมมนา และการฝึกในสถานการณ์จริง

  1. จัดให้มีการประเมินศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

5.1          ด้านความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของการเป็นครู ในการสอน การวิจัยเพื่อการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ

5.2      การพัฒนาการเรียนการสอน ได้แก่ การเตรียมการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

5.3      การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ การแนะแนวให้คำปรึกษาการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน

5.4      ภาวะผู้นำของครู ได้แก่ ทักษะการบริหารจัดการ ทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์

5.5      คุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ ความรักความศรัทธาในวิชาชีพครู การวางตนให้เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดี การอุทิศตนให้กับการพัฒนาผู้เรียน

5.6      ประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ในด้านภาวะผู้นำ ด้านการบริหารจัดการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม

   6.การให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่การงาน พิจารณาจาก ปัญหาการขาดงาน ปัญหาพฤติกรรมขณะปฏิบัติงาน ปัญหาความไม่ซื่อสัตย์  ปัญหาจากการจัดกิจกรรมภายนอกสถานศึกษา โดยเบื้องต้นเป็นการว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา ด้วยวาจาและบันทึก และเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งกรรมการสืบหาข้อเท็จจริง เสนอระดับการลงโทษ จากตักเตือน ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน และให้ออก ปลดออก ไล่ออก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#ประชุม#บุคลากร#อินเตอร์พัฒนศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 359425, เขียน: 17 May 2010 @ 19:07 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 22:55 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เป็นองค์กรที่อบอุ่นจริงๆ

นายศราวุฒิ ชูศรีพัฒน์
IP: xxx.29.22.243
เขียนเมื่อ 

อยากทราบตัวอย่างการทำระบบบริหารงานบุคลากรที่เป็น

contaxt diagram

process decomposition

process hiarerchy chart

DFD