ต้นธารแห่งศรัธทา

ต้นธารแห่งศรัธทา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นิติกรชำนาญการ
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
Usernamebhubphachon
สมาชิกเลขที่102127
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ประวัตินางสาวอรอนงค์ นิลธจิตรัตน์ การศึกษา มัธยม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา International Law ประวัติการทำงาน - นิติกรสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ลูกจ้างชั่วคราว) -เจ้าหน้าที่ส่วนปรึกษากฎหมาย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง ประเทศไทย 2548-2549 - นิติกรปฎิบัติการฝ่ายวินัย สำนักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร 2550-2551 ปัจจุบัน นิติกรชำนาญการ ส่วนกฎหมายต่างประเทศ สำนักกฎหมาย 2552-2555

ประสบการณ์ -ผู้แทนกรมศุลกากรในการเข้าร่วมประชุม Sub Working Group on the ASEAN Customs Transit System - ผู้แทนกรมศุลกากรในการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการอำนวยความสะดวกในการขนส่งของอาเซียน (TFWG) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ผู้แทนกรมศุลกากรในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานการขนส่งผ่านแดนอาเซียน(TTCB) - ผู้แทนกรมศุลกากรในการการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยการหาข้อยุติต่อการจัดทำกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารทางบกข้ามพรมแดน (ASEAN Framework Agreement on Cross Border Transport of Passengers : ASEAN CBTP) ครั้งที่ 1 - คณะทำงานผ่านแดน กรมศุลกากร - คณะทำงานด้านกฎหมายการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสำหรับการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน และโลจิสติกส์ (NSW)