รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

นักเรียนระดับประถมศึกษา พบว่า ในภาพรวม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระดับ ดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 94.91

บทคัดย่อ

 

เรื่อง            :  รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

                       ของโรงเรียนบ้านเนินสง่า   ปีการศึกษา  2551 

ผู้ประเมิน    :   นายสิงห์ทอง  กล้วยหอมทอง

ปีการศึกษา  :  2551

 

              รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านเนินสง่าปีการศึกษา 2551  มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินงานตามโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านเนินสง่า เพื่อประเมินกระบวนการในการดำเนินงานตามโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านเนินสง่า และเพื่อประเมินผลผลิตของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านเนินสง่าปีการศึกษา 2551  โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research)  โดยประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation)  ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และประเมินผลผลิต (Output Evaluation)  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากครู จำนวน 15 คน ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 100  คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 7 คน นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 จำนวน 73 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  จำนวน 53 คน ในปีการศึกษา 2551 โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อคุณลักษณะของครู แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการบริหาร งานวิชาการ  แบบประเมินตนเองของครูในด้านการจัดการเรียนการสอนแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการนิเทศภายใน  แบบรายงานการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน  แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  และแบบรายงานผลการประเมินทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ

            ผลการประเมินปรากฏผลดังนี้

              1. ผลประเมินปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินงานตามโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านเนินสง่า พบว่า

                   1.1 ด้านคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ในภาพรวมคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านปรากฏว่า ด้านที่มีระดับความเหมาะสมสูงสุด คือ ด้านการครองงาน รองลงมา ได้แก่ ด้านการครองคน และ ด้านการครองตน เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนด พบว่า ในภาพรวม คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา   ผ่านเกณฑ์การประเมิน  เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน ปรากฏว่า  ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน

                   1.2 ด้านคุณลักษณะของครู พบว่า ในภาพรวม คุณลักษณะของครูมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ ปรากฏว่า รายการที่มีระดับความเหมาะสมสูงสุด คือ การพูดจาไพเราะ น้ำเสียงนุ่มนวลน่าฟัง รองลงมา ได้แก่ ความยุติธรรม ดูแลนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ความตั้งใจอบรม สั่งสอน ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้น่าสนใจ สนุกสนาน และการมีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนด พบว่า ในภาพรวม คุณลักษณะของครูมีความเหมาะสม ผ่านเกณฑ์การประเมิน  เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ ปรากฏว่า  ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ

                   1.3 ด้านแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน พบว่า ในภาพรวม แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ ปรากฏว่า รายการที่มีระดับความเหมาะสมสูงสุด คือ โรงเรือนเพาะชำ รองลงมา  ได้แก่  สวนสมุนไพร และสวนเกษตรเพื่อชีวิต  เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนด พบว่า  ในภาพรวม แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนมีความเหมาะสมผ่านเกณฑ์การประเมิน  เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ ปรากฏว่า มีความเหมาะสมผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ

              2. ผลการประเมินกระบวนการในการดำเนินงานตามโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านเนินสง่า

                   2.1 ด้านกระบวนการบริหารงานวิชาการ พบว่า ในภาพรวม กระบวนการบริหารงานวิชาการ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน ปรากฏว่า ด้านที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการประเมินผล รองลงมา ได้แก่  ด้านการวางแผน และด้านดำเนินการตามแผน  เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนด พบว่า  ในภาพรวม กระบวนการบริหารงานวิชาการมีการปฏิบัติผ่านเกณฑ์การประเมิน  เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน ปรากฏว่า  ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน

                   2.2  ด้านกระบวนการเรียนการสอน พบว่า ในภาพรวม กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ ปรากฏว่า  รายการ ที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด ได้แก่  การเตรียมการสอนล่วงหน้าก่อนเสมอ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า และการสร้างบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ รองลงมา ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง  การใช้วัสดุสื่อและเทคโนโลยีประกอบการสอน และการตรวจงาน พร้อมให้คำแนะนำแก่นักเรียน  เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนด พบว่า ในภาพรวมการปฏิบัติงานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู ผ่านเกณฑ์การประเมิน  เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ ปรากฏว่า  ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ

                   2.3 ด้านกระบวนการนิเทศภายใน  พบว่า ในภาพรวม กระบวนการนิเทศภายใน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน ปรากฏว่า ด้านที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการดำเนินงานตามแผน รองลงมา ได้แก่ ด้านการประเมินผล และด้านการวางแผน  เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนด พบว่า ในภาพรวม กระบวนการนิเทศภายในมี     การปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์การประเมิน  เมื่อพิจารณาในแต่ด้าน ปรากฏว่า  การปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน

           3. ผลประเมินผลผลิตของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านเนินสง่า

                   3.1  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนพบว่า

                          นักเรียนระดับประถมศึกษา พบว่า ในภาพรวม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระดับ ดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  94.91  เมื่อพิจารณารายข้อ ปรากฏว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่มีร้อยละของนักเรียนในระดับดีขึ้นไปสูงสุด คือ  ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที   ผู้เรียนมีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม และผู้เรียนประหยัด และใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า คิดเป็นร้อยละ  100  รองลงมา คือ ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย  นิยมไทย และดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย คิดเป็นร้อยละ 99.07 ต่ำสุด คือผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต  คิดเป็นร้อยละ 75.93 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนด  พบว่า ในภาพรวมนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเนินสง่า ปีการศึกษา 2551 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ ปรากฏว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

                          นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า  ในภาพรวมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  77.30  เมื่อพิจารณารายข้อปรากฏว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่มีร้อยละของนักเรียนในระดับดีขึ้นไปสูงสุด คือ  ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต คิดเป็นร้อยละ 96.23 รองลงมา คือ ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที และผู้เรียนประหยัด และใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า คิดเป็นร้อยละ 81.13 ต่ำสุด คือ ผู้เรียนมีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม คิดเป็นร้อยละ 66.04 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนด  พบว่า ในภาพรวม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านเนินสง่า ปีการศึกษา 2551 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ ปรากฏว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

                   3.2 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

                          ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา พบว่า  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 74.67 เมื่อเปรียบเทียบเป้าหมาย ปรากฏว่า สูงกว่าเป้าหมายเท่ากับ  4.67  เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระ ปรากฏว่า สูงกว่าเป้าหมายทุกกลุ่มสาระ เรียงตามลำดับดังนี้  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์   สูงกว่าเป้าหมายเท่ากับ  10.96  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา สูงกว่าเป้าหมายเท่ากับ 6.02   กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ และเทคโนโลยี สูงกว่าเป้าหมายเท่ากับ  4.77 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สูงกว่าเป้าหมายเท่ากับ  4.13  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สูงกว่าเป้าหมายเท่ากับ  2.49  กลุ่มสาระศิลปะ สูงกว่าเป้าหมายเท่ากับ 1.82  กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ สูงกว่าเป้าหมายเท่ากับ 1.11  และกลุ่มสาระภาษาไทย สูงกว่าเป้าหมายเท่ากับ  1.03 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนด พบว่า ในภาพรวม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระ ปรากฏว่า ผ่านเกณฑ์ประเมินทุกกลุ่มสาระ       

                          ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.05  เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ปรากฏว่า สูงกว่าเป้าหมาย เท่ากับ  5.05  เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระ ปรากฏว่า สูงกว่าเป้าหมาย 7 กลุ่มสาระ เรียงตามลำดับดังนี้  กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ และเทคโนโลยี สูงกว่าเป้าหมายเท่ากับ  9.95 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา สูงกว่าเป้าหมายเท่ากับ 9.52  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สูงกว่าเป้าหมายเท่ากับ  5.13  กลุ่มสาระภาษาไทย สูงกว่าเป้าหมายเท่ากับ  4.85  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์   สูงกว่าเป้าหมายเท่ากับ  3.28   กลุ่มสาระศิลปะ สูงกว่าเป้าหมายเท่ากับ 2.84  กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ สูงกว่าเป้าหมายเท่ากับ 0.79 ต่ำกว่าเป้าหมาย 1 กลุ่มสาระ คือ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ต่ำกว่าเป้าหมายเท่ากับ  0.97 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนด พบว่า ในภาพรวม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระ ปรากฏว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 1 กลุ่มสาระ คือ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

                   3.3 ด้านทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

                          ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา พบว่า ในภาพรวม ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อพิจารณารายชั้น ปรากฏว่า นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกชั้น โดยแต่ละชั้น คิดเป็นร้อยละ 100

                          ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ในภาพรวม ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อพิจารณารายชั้น ปรากฏว่า นักเรียนทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกชั้น โดยแต่ละชั้น คิดเป็นร้อยละ 100

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผอ.สิงห์ทอง

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียน#วิจัย#บริหาร#กระทรวงศึกษาธิการ#พัฒนา#ผู้อำนวยการ#สพฐ.#โรงเรียนบ้านเนินสง่า#สพท.เพชรบูรณ์ เขต1#สิงห์ทอง กล้วยหอมทอง

หมายเลขบันทึก: 359419, เขียน: 17 May 2010 @ 18:43 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 15:38 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับท่านผอ.ครับ
  • เข้ามาชื่นชมการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของท่านผอ.ครับ
  • เป็นกำลังใจให้นะครับ
Cleo
IP: xxx.19.65.164
เขียนเมื่อ 

* สวัสดีค่ะ ผอ.สิงห์ทอง

* ขอเป็นกำลังใจสำหรับการพัฒนางานวิชาการ

เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศและสู่สากล

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ท่าน ผ.อ.สิงห์ทอง

  • ขอชื่นชมการพัฒนาอย่างจริงจังของ ผ.อ.ค่ะ