รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียน โดยใช้นิทานอีสป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

                  ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์  สมบัติทางวัฒนธรรมประจำชาติ  ก่อให้เกิดเอกภาพ  เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย  เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารสร้างความเข้าใจ  สร้างสัมพันธ์ไมตรีต่อกัน   ทำให้สามารถประกอบกิจธุระการงาน  ดำรงชีวิตร่วมกัน  เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้  ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาความรู้ความคิด  วิเคราะห์วิจารณ์  สร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ  นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม  ประเพณี  ชีวทัศน์  โลกทัศน์  และสุนทรียภาพ  โดยบันทึกไว้เป็นวรรณคดี  วรรณกรรมอันล้ำค่า    ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติของชาติควรค่าแก่การเรียนรู้  อนุรักษ์  สืบสานให้คงอยู่คู่ชาติตลอดไป การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายคือ   (๑)  เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียน โดยใช้นิทานอีสป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  ๘๐/๘๐    (๒)  เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียน  (๓)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนก่อนเรียนหลังเรียน (๔)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียน   กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้    เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต  ๑   จำนวน  ๒๗  คน  ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลมี   ๔  ชนิด  คือ  ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียน โดยใช้นิทานอีสป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ จำนวน  ๙  เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  ๓  ตัวเลือก  จำนวน  ๓๐  ข้อ แผนจัดการเรียนรู้จำนวน ๑๘  แผนจัดการเรียนรู้ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียน  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)   ซึ่งมี  ๕  ระดับ  จำนวน  ๑๖  ข้อ  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยหาร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ประสิทธิภาพ  ดัชนีประสิทธิผล  และทดสอบสมมติฐานใช้  t – test  (Dependent  Samples)  ผลการศึกษาค้นคว้า  พบว่า

                 ๑.  ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียน โดยใช้นิทานอีสป  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  ๘๖.๒๖/ ๙๑.๔๘สูงกว่าเกณฑ์  ๘๐/๘๐  ที่ตั้งไว้

                   ๒.  ดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียน โดยใช้นิทานอีสป  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ มีค่าเท่ากับ  ๐.๘๑๕๐  แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ   ๘๑.๕๐ 

                   ๓.  นักเรียนที่เรียนด้วยดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียน โดยใช้นิทานอีสป  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .๐๑

                   ๔.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียน โดยใช้นิทานอีสป  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑

โดยรวมมีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ  ๔.๕๔  อยู่ในระดับมากที่สุด 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางปราณี สะแกทอง

คำสำคัญ (Tags)#ปราณี

หมายเลขบันทึก: 359305, เขียน: 17 May 2010 @ 12:37 (), แก้ไข: 12 Feb 2012 @ 14:11 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)