กระบวนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น จะอธิบายตาม Input Process Output