การเฝ้าระวัง

การเฝ้าระวังสารเร่งเนื้อแดงในจังหวัดชุมพร
          นายโสภณ นาคกล่อม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร กล่าวว่า ตามที่กรมปศุสัตว์ ดำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง (B-Agonist) ในสุกร ตามนโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) ซึ่งในพื้นที่จังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ได้ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรและอาหารสัตว์ในฟาร์มสุกรที่เลี้ยงอยู่ในพื้นที่เป็นประจำทุกเดือน ส่งไปตรวจวิเคราะห์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดง ซึ่งจากการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 จนถึงปัจจุบัน ผลการตรวจวิเคราะห์จากตัวอย่างทั้งสิ้น 480 ตัวอย่าง ไม่พบว่ามีการใช้สารเร่งเนื้อแดงแต่อย่างใด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานจังหวัดชุมพรความเห็น (0)