ขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีจัดเก็บเอกสารค่ะ ไม่ทราบหน่วยงานของท่านมีวิธีจัดเก็บเอกสารอย่างไรบ้าง ที่ทำให้เราค้นหาเอกสารได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เพราะว่ารู้สึกว่าเอกสารของหน่วยงานนี้จะเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นเอกสารเข้า เอกสารออก เอกสารของในพื้นที่ต่าง ๆ เอกสารทางด้านการเงิน เป็นต้น และทางหน่วยงานก็มีวิธีการเก็บเอกสารดังนี้

1.  แยกเอกสารออกเป็นหมวด ๆ และจัดเก็บใส่แฟ้มไว้ให้เรียบร้อย เช่น จดหมายเข้า ก็ใส่แฟ้มจดหมายเข้า เป็นต้น

2.  ในการเก็บเอกสารเข้าแฟ้มก็ต้องกรอกรายละเอียดให้ชัดเจน ว่าเป็นเอกสารลำดับที่เท่าไหร่เรื่องอะไร มาจากที่ไหน เชิญใคร วันที่เท่าไหร่ ใครเป็นผู้เก็บ (มีใบแปะหน้าทุกแฟ้ม)

3.  เมื่อนำเอกสารเก็บเข้าแฟ้มก็ต้องลงลำดับเลขที่ที่หัวมุมขวาของเอกสารที่เก็บเพื่อง่ายต่อการค้นหา

     แล้วไม่ทราบว่าคุณมีวิธีการเก็บเอกสารอย่างไรบ้าง ขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยคนคะ