ตารางอิสรภาพสามารถเรียกดูได้จาก File K-M ที่แนบมา  สามารถเรียกดูได้จาก  เว็บลิงค์