บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องปุ๋ย


รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องปุ๋ย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผลงาน  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องปุ๋ย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ศึกษา  นางหริณยาภรณ์  คิดชัย  ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ  โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่  เขต 1  ปีการศึกษา  2551

บทคัดย่อ

            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1)เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  งานเกษตร ง 23101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานเกษตร ง 23101ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานเกษตรง 23101 ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

           ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2551  โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก  ตำบลเชิงดอย  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  21  คน

           เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่

 1. บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ปุ๋ย จำนวน 6 เล่ม ประกอบด้วย เล่มที่ 1 เรื่องปุ๋ย เล่มที่ 2 เรื่องปุ๋ยอนินทรีย์  เล่มที่ 3 เรื่องปุ๋ยคอก เล่มที่ 4 เรื่องปุ๋ยพืชสด เล่มที่ 5 เรื่องปุ๋ยหมัก และ    เล่มที่ 6 เรื่องปุ๋ยชีวภาพ
 2. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนสำเร็จรูป 
 3. แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบบทเรียนสำเร็จรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 แผน
 4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องปุ๋ย เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ
 5. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของบทเรียนสำเร็จรูปแต่ละเล่ม  เล่มละ 10 ข้อ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
 6. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องปุ๋ย                   

       สถิติที่ใช้ในการศึกษาเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป คือ การหาค่า  E1/E2  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความก้าวหน้าทางการเรียน

               ผลการศึกษาพบว่า

1.การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป  ในการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป  ผู้ศึกษาได้ดำเนินการศึกษาเอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป สร้างบทเรียนสำเร็จรูป  แล้วนำบทเรียนสำเร็จรูปไปให้ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง พบว่าคุณภาพของบทเรียนสำเร็จรูปอยู่ในระดับมากที่สุด และนำบทเรียนสำเร็จรูปไปทดลองกับนักเรียน เพื่อดูความเหมาะสมของบทเรียนสำเร็จรูปและปรับปรุงแก้ไข  พบว่าผลการทดลองใช้กับกลุ่มแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (E1/ E2)  มีค่าเท่ากับ  76.67/78.33 ผลการทดลองใช้กับกลุ่มย่อย (E1/ E2) มีค่าเท่ากับ 85.18/89.45 ผลการใช้กับกลุ่มใหญ่ (E1/ E2) มีค่าเท่ากับ 86.42/90.88 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

2.นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องปุ๋ย  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเฉลี่ยร้อยละ 62.26  แสดงว่า บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องปุ๋ย ช่วยให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนมากขึ้น

3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องปุ๋ย  อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ  4.85   

หมายเลขบันทึก: 357534เขียนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2010 22:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 19:52 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (25)

สวัสดีค่ะคุณครูหริณยาภรณ์

 • มาช่วยเป็นกำลังใจในการสร้างบล็อคค่ะ
 • ยอดเยี่ยมจริงๆ ขอให้ประสบความสำเร็จดังที่ใจปรารถนาทุกประการสู้ สู้

สวัสดีค่ะคุณครูหริณยาภรณ์

เป็นกำลังใจให้นะ ผลงานยอดเยี่ยม

สวัสดีค่ะท่านผู้ชม......

ขอขอบคุณท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมผลงานวิชาการ บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องปุ๋ย นะคะ

สวัสดีค่ะคุณครูหริณยาภรณ์

ขอบคุณมากค่ะสำหรับแหล่งความรู้ดีๆๆ ที่ทำให้ดิฉันได้ความรู้เพิ่มเติม และเข้าใจในเรื่องปุ๋ยมากขึ้น

สวัสดีค่ะคุรครูหริณยาภรณ์

ยอดเยี่ยมจริง ๆ ๆ ขอบคุณนะคะ

นันธิยา อนันตพานิช

สวัสดีค่ะคุณครูหริณยาภรณ์

ผลงานที่ทำเยี่ยมจริงๆค่ะ เด้กๆได้เรียนจากประสบการณืตรง และยึดผู้เรียนเป็นศุนยืกลาง ขอชมจากใจจริง

สวัสดีค่ะคุณครูหริณยาภรณ์

บทเรียนสำเร็จรุปเรื่องปุ๋ย เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มาก และก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมาก ๆ ในการที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติจริง ๆ

ถือได้ว่าเป็นประโยชน์มากเลยค่ะ ขอยกนิ้วให้ค่ะ

คุณครูหน้าตาไม่คุ้นครับ ... ;)

อยู่โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กตั้งแต่ ปี 2545 แล้วจ๊ะ

เป็นผลงานที่ดีน่าสนใจสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ ขอให้โชคดี

เป็นผลงานที่ให้ความรู้ความเข้าใจได้ดีมาก ขอให้ได้เลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น

ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะ

ขอให้ประสบความสำเร็จนะ เป็นกำลังใจให้เสมอ

เป็นกำลังใจให้นะเพื่อนขอให้สมหวังนะจ๊ะ

ขอให้เพื่อนประสบความสำเร็จนะ

พัชฎาภรณ์ คำรินทร์

ขอให้น้องประสบความสำเร็จนะ

สุดยอดเลยน้องพี่ ขอให้โชคดี

ขอบคุณต้นกล้ามากที่ส่งภาพดีฯมาให้ดู

เป็นกำลังใจในการวิจัยค่ะ

ผลการใช้ปุ๋ย ชนิดใดดีที่สุดค่ะ

ใช้พืชใดเป็นตัวทดสอบค่ะ  อยากดูภาพด้วย

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณนะคุณดาวเรืองที่แวะมาให้กำลังใจ ผลการใช้ปุ๋ยที่ดีที่สุด คือ ปุ๋ยหมัก ใช้พืชผักในการทดสอบ

เยี่ยมมากเลยนะขอให้ประสบความสำเร็จ

ขอให้คุณครูประสบความสำเร็จนะครับ

เรียน อ.วสวัต ดีมาร

 • รูปของคุณครูหริณยาภรณ์ ปรากฏในบันทึกของอาจารย์ (ตอนนั้นไว้ผมทรงบ๊๊อบ) แล้วอาจารย์ก็บรรยายถึงปารามาจารย์กลองสะบัดชัย (คุณครูทองเนตร เสียงชารี)
 • แล้วอาจารย์ก็จะถึงบางอ้อค่ะ
 • บังเอิญเคยเปิดบันทึกแล้วไปพบภาพดังกล่าวค่ะที่อาจารย์อิ่มเพราะเจ้าเกาลัดไงคะ

เป็นผลงานที่ดี เนื้อหาสาระ รูปภาพน่าสนใจ สมควรที่จะนำไปประกอบการเรียนการสอนได้ดีมาก

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี