กราบเรียนท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ (ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช) และทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ “โครงการการจัดการความรู้ของเครือข่ายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย” ครับ

         ผมได้ปรับ (ร่าง) กำหนดการใหม่แล้ว มีประเด็นสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ

         1. สถานที่เปลี่ยนเป็นจัดที่ “โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก”

         2. เช้าวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2549 เวลา 09.00 - 10.00 น. มีปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย” โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

         3. ท่านอาจารย์ ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร และอาจารย์สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์ จะมาแทนท่านอาจารย์มาลินี (รศ.มาลินี ธนารุณ)

         4. Storytelling หัวปลาคือ “ความสำเร็จของการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย”

         5. เอกสารที่ต้องอ่านก่อนเข้าร่วมสัมมนามีเพิ่มอีกหนึ่งรายการคือ “วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ : 15. เล่นไม่ยากถ้าเริ่มจากความสำเร็จ”

         6. รับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.30 - 13.30 น.

         รายละเอียดกำหนดการใหม่ < LINK >

         รายละเอียดกำหนดการเดิม < LINK >

         ขอบคุณครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.