ภาวะผู้นำ : การเรียนรู้จาก "ความรู้ฝังลึก"

          ดังได้เล่าแล้วเมื่อวาน ว่า มวล. จัดสัมมนาหลักสูตร "ภาวะผู้นำ" ให้แก่ "ผู้บริหารสถาบันการศึกษา  หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษา  และบุคลากรของ มวล."    จำนวนประมาณ ๖๐ คน  ในว้นนี้    โดยเชิญผมไปเป็นวิทยากร

         ผมได้ทบทวนดูแล้ว    ผมอาจเอาใจผู้จัด และเอาใจคนที่อยากฟังผมพูด เสียหน่อยก็ได้     โดยกล่าวนำสักครึ่งชั่วโมง ในประเด็นต่อไปนี้
               - เราจะเน้นการเรียนรู้เรื่องภาวะผู้นำเน้นที่ภาคปฏิบัติ   ไม่ใช่เน้นภาคทฤษฎี
               - เราจะเน้นเรียนจากความรู้ฝังลึก   ไม่ใช่จากความรู้แจ้งชัด หรือความรู้เชิงทฤษฎี
               - เราจะเน้นเรียนจากพฤติกรรม หรือการปฏิบัติ  ไม่ใช่จากตำราหรือผู้รู้
               - เราจะเรียนจากคนเล็กคนน้อย คนไม่มีตำแหน่ง มากกว่าจากคนที่เป็นผู้บริหาร     แต่ก็ไม่ปฏิเสธการเรียนรู้จากการปฏิบัติของผู้บริหารที่เป็น "ผู้นำที่แท้"
               - เราจะตั้งคำถามเพื่อแยกแยะ  "ผู้นำปลอม"  กับ  "ผู้นำที่แท้"
               - เน้นชนะสงคราม (war)  หรือเน้นชนะศึก (battle)
              - ผู้นำเน้นการชนะอะไร    ยอมที่จะแพ้อะไร 
              - ผู้นำจะไม่ทำอะไร    ต้องทำอะไร
              - คนเราทุกคนจะทำตัวเป็น "ผู้นำ" ได้อย่างไร
              - อะไรคือ "เครื่องหมาย" ของการเป็นผู้นำ

       เราจะเน้นการ ลปรร. ในกลุ่มผู้เข้าสัมมนานะครับ   ไม่ใช่เน้นการมาฟังผมพูด    และเน้นการ ลปรร. แบบ Appreciative Inquiry (AI)    ใครไม่รู้ว่า AI คืออะไร  ลองค้นดูใน Gotoknow     เวลานี้ Gotoknow ได้กลายเป็นคลังความรู้ไปเรียบร้อยแล้ว

วิจารณ์ พานิช
๒๗ มิย. ๔๙
สนามบินดอนเมือง