Quote of the Day วันนี้ (ในแถบข้อมูลด้านข้างของบล็อกโอ๋-อโณทั้งหลายนี่แหละค่ะ มีทุกวันต่างๆกันไป) เขาบอกว่า "ปัญญาของปราชญ์และประสบการณ์ของผู้อาวุโสเป็นอมตะก็เพราะการอ้างถึง"
  

The wisdom of the wise and the experience of the ages are perpetuated by quotations.

อ่านแล้ว "ปิ๊ง"เลยค่ะว่า เราเอามาใช้กับ GotoKnow ได้เลย โดยฝีมือของ bloggers ทั้งหลายนี่แหละค่ะ เก็บมาเล่า เก็บมาเขียนกันเถิด เพื่อเมืองไทยของเรา