โรงเรียนพระยาประเสริฐฯจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในร.ร. เช่น ห้องสมุดIT ห้องวิทย์ ห้องคณิต ห้องกีฬา ห้องเมาติมีเดีย ห้องจริยะ ฯลฯ แต่เดิมห้องต่างๆใช้เฉพาะเวลาเรียนเท่านั้น ท่านผู้อำนวยการเห็นว่าการใช้ห้องต่างๆไม่คุ้มค่า  ห้องแหล่งเรียนรู้ไม่มีชีวิต จึงเปิดให้นักเรียนใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆในช่วงพักกลางวันอย่างอิสระตามความต้องการของนักเรียน ดูหนังฟังเพลง เล่มเกมคณิตศาสตร์ ทดลองวิทยาศาสตร์ ค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุด  ทำให้ห้องปฏิบัติการต่างๆมีชีวิตขึ้น นักเรียนได้เข้าใช้ปฏิบัติกิจกรรมตามความต้องการ อย่างมีความสุข โดยมีครูดูแลความเรียบร้อย  จึงอาจกล่าวได้ว่าห้องเรียนมีชีวิตเกิดขึ้นได้ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้บริหารและความร่วมมือของครูและนักเรียน