รวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย ปี 2549 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ร่วมมือกันจัดกิจกรรมรวมพลังเพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาไทย ปี 2549 ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2549 โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและคณาจารย์ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง งานนี้ ท่าน ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ผอ.สมศ.มาเอง โดยท่าน ศ.อมเรศ ศิลาอ่อน ให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษ กิจกรรมในวันแรก 24 มิถุนายน2549 ที่หอประชุมไพรพยอม มีดังนี้ 1. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 2 แนวคิด ความคาดหวังและแนวทางการดำเนินงาน โดย ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ สาระสำคัญ ในรอบ 2 เป็นการประเมินเพื่อรับรองและตัดสินหากโรงเรียนใดไม่ผ่านเกณฑ์ต้องมีเงื่อนไขให้ปรับปรุงโยมีระยะเวลาเป็นการวัดคุณภาพของเขตพื้นที่การศึกษาด้วย หากโรงเรียนทำไม่ได้ ต้องให้เขตพื้นที่การศึกษาดูแล หากเขตพื้นที่การศึกษาแก้ไม่ได้ ให้สทฐ. แก้ หาก สพฐ. แก้ไม่ได้ รัฐมนตรีแก้ ถ้ารัฐมนตรีแก้ไม่ได้ นายนกรัฐมนตรีต้องมาแก้ไข ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ผอ.สมศ. 2. มาตรฐานตังบ่งชี้และเกณฑ์พิจารณาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัยในรอบที่ 2 โดย ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล ส่วนที่ห้องโกมุท ดร.คมศร วงษ์รักษา บรรยายพิเศษเรื่อง มาตรฐานตังบ่งชี้และเกณฑ์พิจารณาระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุมบัวทิพย์ 3 ประชุมสัมมนาคณาจารย์ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เรื่อง เส้นทางสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษษระดับอุดมศึกษาของไทย โดย ดร.มานิต บุญประเสริฐ กิจกรรมในวันที่ 2 25 มิถุนายน 2549 ที่ห้องประชุมไพรพยอม (ภาคเช้า) การบริหารโรงเรียนคุณภาพ : กรณีโรงเรียนต้นแบบผู้บริหารสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 1. โรงเรียนศิลาทอง 2. โรงเรียนบ้านระกา 3. โรงเรียนบ้านหนองแดง ผู้ดำเนินการอภิปราย ดร.สมาน อัศวภูมิ (ภาคบ่าย) ปฏิรูปการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาในทัศนะของผู้เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร และผู้ประเมินภายนอก ผู้ดำเนินการอภิปราย คือ ดร.เสนอ ภิรมจิตผ่อง ที่ห้องโกมุท (ภาคเช้า ) เรียงความชนะเลิศ การจัดการความรู้: แนวคิดและกรณีศึกษา โดย ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด (ภาคบ่าย) เวทีวิชาการครูมืออาชีพ กรณีตัวอย่างปฏิบัติจริง ผลงานครู (1-4) ผู้ดำเนินการนำเสนอผลงาน ดร.กุหลาบ ปุริสาร ผศ.ดร.อนุศักดิ์ เกตุสิริ ที่ห้องบัวทิพย์ 3 (ภาคเช้า ) สถาบันการศึกษากับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ดำเนินการอภิปราย ผศ.ประชุมผงผ่าน (ภาคบ่าย) นำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษษ และการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่องที่ 1-2 ผศ.สุดใจ บุญอารีย์ และ นางนพรัตน์ วิวาสุขุ ประธานนำเสนองานวิจัย ผศ.ดร.ธีรวุฒิ เอกะกุล นำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่องที่ 3-4 นายประสิทธ์ ผึ่งผาย และ นายณัฐฎ์ พงษ์เกษ ประธานนำเสนองานวิจัย ผศ.สุวรรณี แก้วกลม