การประชุม “เครือข่ายสร้างสังคมคุณธรรม ครั้งที่ 1”

            (7 มิ.ย. 49) ร่วมไปกับคณะที่ประสานงานโดย ศูนย์คุณธรรม ไปร่วมประชุมกับตัวแทนประชาคมและคนทำงานพัฒนาจากภาคเหนือ ภายใต้หัวข้อ การประชุมเครือข่ายสร้างสังคมคุณธรรม ครั้งที่ 1 ผู้ที่ไปจากส่วนกลางประกอบด้วยผู้แทนจาก สปรส. พอช. สทพ. (LDI) สสส. และ ศูนย์คุณธรรม ซึ่งเมื่อรวมกับผู้แทนประชาคมและคนทำงานพัฒนาจากพื้นที่ภาคเหนือแล้วเป็นจำนวนผู้เข้าประชุมประมาณ 50 คน

            ผู้เข้าร่วมประชุมต่างให้ข้อมูล เล่าเรื่องราว และแสดงความคิดเห็น ที่มีความหลากหลาย น่าสนใจ และมีคุณค่ามากทีเดียว และเรื่องทั้งหมด มาจากฐานการได้ลงมือปฏิบัติจริงในท้องถิ่นต่างๆและในบริบทต่างๆ

            ผมมีหน้าที่กล่าวปิดการประชุม ได้ให้ความเห็นว่า การขับเคลื่อนสร้างสังคมคุณธรรม หรือการขับเคลื่อนขบวนการคุณธรรม ควรเป็นเรื่องของประชาชน ของชุมชน ของท้องถิ่น และของกลไกทั้งหลายในท้องถิ่น (ซึ่งถือเป็นเจ้าของเรื่องที่แท้จริง) ในอันที่จะร่วมกันดำเนินการ ซึ่งรวมถึงการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเรียนรู้ และร่วมปรับปรุงพัฒนา โดยบูรณาการเรื่องของคุณธรรมเข้ากับวิถีชีวิต และเรื่องอื่นๆทั้งหมด (การทำมาหากิน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง ฯลฯ) อย่างเป็นธรรมชาติ

            ขณะเดียวกัน ก็ควรส่งเสริมเพิ่มพลังให้กับ การจัดการตนเองและการจัดการกันเองหรือการจัดการร่วมกัน (โดยถักทอเป็นเครือข่ายที่เรียนรู้และพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง) รวมถึงการจัดการเชื่อม ประสานกับภายนอก ให้เกิดการผสมกลมกลืนและบูรณาการได้อย่างดีที่สุดโดยมีคุณภาพพร้อมประสิทธิภาพอยู่เสมอ  

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

26 มิ.ย. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมความเห็น (0)