ขอเชิญฟังการบรรยายทางวิชาการ


 เรื่อง การจัดการเรียนรู้กหลักกับตรสถานศึกษา

โดย  อาจารย์ภูรี สุวรรณทัต 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2549 เวลา  10.30-12.00น.

ณ ห้อง 2226 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ผู้ประกาศ: ดร.กฤษดา กรุดทอง