Nutraceutical & Functional Food (NFF)

         ผมได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาของ ศูนย์วิจัยและพัฒนา NFF ของ มอ. โดยมี ศ. ดร. บัญชา อุไรกุล และ รศ. ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก เป็นหัวหน้า ทีม

           Nutraceutical หมายถึงผลิตภัณฑ์จากสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ ที่สามารถใช้ป้องกันหรือรักษาโรค

          Functional Food หมายถึงอาหารที่มีสารออกฤทธิ์ในการป้องกันหรือรักษาโรคในปริมาณสูง

          งานวิจัยที่จะทำคือ (๑) งานพัฒนามาตรฐานของ NFF (๒) งานวิจัย pre-biotic กำลังดำเนินการ (๓) การพัฒนาทีมวิจัย NFF

          จากเอกสารแผ่นพับของโครงการ ผมได้ความรู้ว่าเส้นใยจากต้นปาล์มน้ำมัน อาจมีฤทธิ์ลดความเสี่ยงของโรคเบาหวาน มะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคหัวใจ และโรคอ้วน จากวัสดุที่ดูเหมือนไม่มีราคา ผลงานวิจัยอาจเพิ่มมูลค่าเป็นล้านเท่าได้

วิจารณ์ พานิช

๒๖ มิย. ๔๙