ขอให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆละ 5 คน โดยกำหนดให้หน้าที่

       -ประธานกลุ่ม 1คน   กำกับดูแลแผนงานของกลุ่ม               

       -ผู้รับผิดชอบกิจกรรม1- 1คน กำกับดูแลกิจกรรม1

       -ผู้รับผิดชอบกิจกรรม2- 1คน กำกับดูแลกิจกรรม2

       -ผู้รับผิดชอบกิจกรรม3- 1คน กำกับดูแลกิจกรรม-

       -เลขานุการกลุ่ม 1 คน บันทึกวิธีทำงานและผลงานของกลุ่ม

และประกาศรายชื่อขึ้นชั้นเรียนโดยเร็ว