ขอเชิญฟังการบรรยายทางวิชาการ


 เรื่อง หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้

โดย  อาจารย์วารุณี วรรณรักษ์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนโพธิสารวิทยากร

วันพุธที่5 กรกฎาคม 2549 เวลา 9.00น-10.30น.

ณ ห้อง 2226 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ผู้ประกาศ: ดร.กฤษดา กรุดทอง