Contact

เทคโนโลยีทางการศึกษา25

  เทคโนโลยีการศึกษา  

เทคโนโลยีการศึกษา คือ การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในระบบการเรียนการสอนเพื่อให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของเทคโนโลยีการการศึกษา คือ

1. การขยายพิสัยของทรัพยากรณ์การเรียนรู้

2. เน้นการเรียนรู้แบบเอกัตบุคคล

3. การใช้วิธีวิเคราะห์ระบบในการศึกษา

 

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 35638, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #เทคโนโลยีการศึกษา

Recent Posts 

Comments (0)