ความเห็นของคณะกรรมการ ผศ.ภิรมย์ อ่อนเส็ง  ผศ.วงเดือน สุวรรณศิรี และดร.จรรจา สันตยากร มีความคิดเห็นที่ควรปรับปรุงได้แก่

1. ช่องว่างระหว่างอาจารย์และเจ้าหน้าที่

2. ควรมีระบบการเรียนรู้ที่ชัดเจน

3. ควรพัฒนาบรรยากาศองค์กร

4. ควรมีลำดับการตัดสินใจ

5. ควรมีการติดตามภาระกิจอย่างใกล้ชิด

6. มี two way communication

ซึ่งนับว่าได้ประโยชน์เป็นอย่างมาก