เพลงสามัคคีชุมนุม

----  -ร-ด    --ลล  -ฟ-ช  --ฟช  -ร-ด  --ลล  -ด-ร
----  -ฟ-ด  --ลล  -ฟ-ช  --ฟช  -ล-ฟ  --รร  -ด-ฟ
----  -ด-ฟ  --ฟฟ  -ล-ช  --ฟช  -ล-ด  --ลล  -ด-ร
----  -ฟ-ด  --ลล  -ฟ-ช  --ฟช  -ล-ฟ  --รร  -ด-ฟ