ความรักที่เป็นสุข คือรักที่มาช่วยเติมเต็ม ความรักที่เป็นทุกข์ คือรักที่ล้นไปด้วยกิเลสและความปรารถนา รักให้เป็น อย่าเป็นแต่รัก