GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ภารกิจหลักของสำนักงานเลขานุการ (1)

รวมความคิด เพื่อพัฒนาออฟฟิศของเรา

ผมไปประชุม Office KM ครั้งที่ 2 มาที่คณะเกษตรฯ มีเรื่องอยากจะบอกให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ 10 ครับ ปฎิบัติการที่ดี เขียนกรอบไว้ดังนี้

           สำนักงานเลขานุการคณะพึงให้บริการเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะ ด้วยมาตรฐานงานระดับมืออาชีพ ประสิทธิภาพการทำงานสูง ประสิทธิผลของงานคุ้มค่า ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด ด้วยพฤติกรรมบริการที่สร้างความประทับใจและความพึงพอใจแก่ผู้บริการในทุกหน่วยงานย่อย ได้แก่ งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน และงานบริการการศึกษา

สำหรับการพัฒนางาน 5 ระดับมีดังนี้

 งานธุรการ 1. มีคู้มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 2. มี (1) +มีการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน 3.มี(2)+มีการพัฒนางาน โดยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานธุรการ (3) มี(2)+มีการพัฒนางาน โดยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานธุรการ (4) มี(3)+มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการ

งานการเงินและพัสดุ 1. มีคู้มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 2. มี (1) +มีการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน 3.มี(2)+มีการวางระบบการควบคุมภายในและปรับปรุงการควบคุมภายใน (3) มี(2)+มีการประเมินผลการดำเนินงานด้านงานการเงินและพัสดุ (4) มี(3)+มีการพัฒนางานโดยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ

งานนโยบายและแผน 1. มีแผนการดำเนินงานของงานนโยบายและแผนที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 2. มี (1) +มีการปฏิบัติงานและดำเนินงานตามแผน 3.มี(2)+มีการจัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศ (3) มี(2)+มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานและจัดทำสรุปรายงาน (4) มี(3)+มีการประเมินผลมาปรับปรุงและพัฒนา

งานบริการการศึกษา 1. มีการจัดทำปฏิทินการศึกษา ตารางสอน โครงการฝึกงาน คู่มือนิสิตและอาจารย์ และเผยแพร่ให้ได้รับทราบทันเวลา 2. มี (1) +มีการติดตามและประเมินผลหลักสูตร การสอน และผลการเรียนนิสิต ร่วมกับภาควิชาอย่างสม่ำเสมอตามรอบเวลาที่กำหนด 3.มี(2)+มีช่องทางขอรับคำปรึกษา ขอรับบริการ หรือข้อร้องเรียนได้มากว่า 1 ช่องทางและให้บริการได้ตลอดระยะเวลาที่เปิดรับบริการ (3) มี(2)+มีการประเมินผลงานและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง  (4) มี(3)+นิสิต คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่พึงพอใจในงานบริการที่ได้รับ

วันนี้(21 มิ.ย.48) ผมได้เรียกตัวแทนงานประชุมเพื่อนำไปร่วมกันพิจารณากับบุคลากรในงานเพื่อการพัฒนางานทั้ง 5 ระดับ สำนักงานของเราจะได้มีมาตรฐานในการประกันคุณภาพในองค์ประกอบที่ 10 ครับ

                                                                                                             พี่บอย

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): พันธกิจภารกิจหลัก
หมายเลขบันทึก: 356
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 5
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น(5)

งานนโยบายและแผน

(1) มีแผนการดำเนินงานของงานนโยบายและแผนที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
(2)มี (1) +มีการปฏิบัติงานและดำเนินงานตามแผน
(3)มี(2)+มีการจัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
(4)มี(3)+มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานและจัดทำสรุปรายงาน
(5) มี(4)+มีการนำประเมินผลมาปรับปรุงและพัฒนา

งานการเงินและพัสดุ 

1. มีคู้มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

2. มี (1) +มีการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน

3. มี (2)+มีการพัฒนางานโดยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ

4. มี (3)+มีการวางระบบการควบคุมภายใน

5. มี (4)+มีการประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินงานด้านงานการเงินและพัสดุ

งานการเงินและพัสดุ 

1. มีคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

2. มี (1) +มีการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน

3. มี (2)+มีการพัฒนางานโดยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ

4. มี (3)+มีการวางระบบการควบคุมภายใน

5. มี (4)+มีการประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินงานด้านงานการเงินและพัสดุ

งานการเงินและพัสดุ 

1. มีคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

2. มี (1) +มีการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน

3. มี (2)+มีการพัฒนางานโดยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ

4. มี (3)+มีการวางระบบการควบคุมภายใน

5. มี (4)+มีการประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินงานด้านงานการเงินและพัสดุ

งานการเงินและพัสดุ 

1. มีคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

2. มี (1) +มีการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน

3. มี (2)+มีการพัฒนางานโดยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ

4. มี (3)+มีการวางระบบการควบคุมภายใน

5. มี (4)+มีการประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินงานด้านงานการเงินและพัสดุ