วันนี้ผมดีใจที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของสำนักงานเลขานุการ เพื่อมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายที่ทุกคนได้กำหนดไว้ ผมขอให้คำจำกัดความของวิสัยทัศน์ของสำนักงานเลขานุการไว้คือ ภาพในอนาคตของสำนักงานเลขานุการภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ที่เป็นจริงและทุกคนในสำนักงานเลขานุการสามารถทำได้ Peter F. Drucker กล่าวว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำนายอนาคต ก่อนจะกำหนดวิสัยทัศน์ของสำนักงานเลขานุการ ผมอยากให้ทุกคนได้วิเคราะห์สภาพความเป็นจริงของบ้านเราก่อน (SWOT) ว่าบ้านเรามีจุดแข็ง และจุดอ่อนอย่างไรในการดำเนินงาน เพื่อจะได้รู้ถึงสภาพปัจจุบันของบ้านเราและทุกคนสามารถจะกำหนดอนาคตของสำนักงานเลขานุการได้ว่าควรจะมีเป้าหมายในการพัฒนาอย่างไร ขอยกตัวอย่างวิสัยทัศน์ในมหาวิทยาลัยนเรศวรให้ทุกคนได้ทราบครับ

วิสัยทัศน์มน. : มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นแหล่งรวมและเสริมสร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสังคมไทยให้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการแข่งขันได้แบบยั่งยืนในประชาคมโลก

วิสัยทัศน์คณะสหเวชฯ : เป็นสถาบันการศึกษาทางสหเวชศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

วิสัยทัศน์สำนักงานเลขานุการ คณะนิติศาสตร์ : เป็นหน่วยงานสนับสนุนและให้บริการ ในการดำเนินงานทุกด้านของคณะให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่วางไว้

วิสัยทัศน์สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ : มุ่งสู่การปรับระบบการบริการและส่งเสริมให้บุคคลมีความเป็นเลิศในการบริการ สนับสนุนการวิจัยในสถาบัน

วิสัยทัศน์สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษย์ศาสตร์ : สำนักงานเลขานุการ มีระบบบริหารและจัดการที่เหมาะสม บริการรวดเร็ว ฉับไว ใส่ใจผู้รับบริการ พัฒนางานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีที่ทันสมัย

 ผมอยากให้ทุกคนได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่มีความสั้นกระทัดรัด มีความชัดเจนในเนื้อหา มีถ้อยคำที่สละสลวยและง่ายต่อการจดจำครับ