วิสัยทัศน์สำนักงานเลขานุการ (1)

ความมุ่งมั่นที่มีพลัง

วันนี้ผมดีใจที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของสำนักงานเลขานุการ เพื่อมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายที่ทุกคนได้กำหนดไว้ ผมขอให้คำจำกัดความของวิสัยทัศน์ของสำนักงานเลขานุการไว้คือ ภาพในอนาคตของสำนักงานเลขานุการภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ที่เป็นจริงและทุกคนในสำนักงานเลขานุการสามารถทำได้ Peter F. Drucker กล่าวว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำนายอนาคต ก่อนจะกำหนดวิสัยทัศน์ของสำนักงานเลขานุการ ผมอยากให้ทุกคนได้วิเคราะห์สภาพความเป็นจริงของบ้านเราก่อน (SWOT) ว่าบ้านเรามีจุดแข็ง และจุดอ่อนอย่างไรในการดำเนินงาน เพื่อจะได้รู้ถึงสภาพปัจจุบันของบ้านเราและทุกคนสามารถจะกำหนดอนาคตของสำนักงานเลขานุการได้ว่าควรจะมีเป้าหมายในการพัฒนาอย่างไร ขอยกตัวอย่างวิสัยทัศน์ในมหาวิทยาลัยนเรศวรให้ทุกคนได้ทราบครับ

วิสัยทัศน์มน. : มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นแหล่งรวมและเสริมสร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสังคมไทยให้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการแข่งขันได้แบบยั่งยืนในประชาคมโลก

วิสัยทัศน์คณะสหเวชฯ : เป็นสถาบันการศึกษาทางสหเวชศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

วิสัยทัศน์สำนักงานเลขานุการ คณะนิติศาสตร์ : เป็นหน่วยงานสนับสนุนและให้บริการ ในการดำเนินงานทุกด้านของคณะให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่วางไว้

วิสัยทัศน์สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ : มุ่งสู่การปรับระบบการบริการและส่งเสริมให้บุคคลมีความเป็นเลิศในการบริการ สนับสนุนการวิจัยในสถาบัน

วิสัยทัศน์สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษย์ศาสตร์ : สำนักงานเลขานุการ มีระบบบริหารและจัดการที่เหมาะสม บริการรวดเร็ว ฉับไว ใส่ใจผู้รับบริการ พัฒนางานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีที่ทันสมัย

 ผมอยากให้ทุกคนได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่มีความสั้นกระทัดรัด มีความชัดเจนในเนื้อหา มีถ้อยคำที่สละสลวยและง่ายต่อการจดจำครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (7)

อนุวัทย์ เรืองจันทร์
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

วิสัยทัศน์ของสำนักเลขานุการ เราจะมีการจัดการความรู้ดังกล่าวในวันที่ 1กรกฎาคม 48 ในการเสวนาภาษาออฟฟิศ เรื่อง วิสัยทัศน์ของสำนักงานเลขานุการ ขอให้ทุกคนร่วมจัดการความรู้ดังกล่าวเพื่อพัฒนาบ้านเราให้มีคุณภาพ

 

สริตา เถาลอย
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
มุ่งสนับสนุนและให้บริการตามภารกิจหลัก พัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมก้าวทันเทคโนโลยี
กมลพร
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นวิสัยทัศน์สำนักงานเลขานุการ

สนับสนุน ร่วมสรรค์สร้างให้บริการ เสริมสร้างงานบริหาร ตามภารกิจหลักคณะสหเวชศาสตร์

ศุภชัย ไพโรจน์พิริยะกุล
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

ในทัศนะส่วนตัวของผม เมื่อเปรียบเทียบกับ สนง.เลขาฯคณะอื่น ๆ หลาย ๆ คณะไม่ได้มีวิสัยทัศน์เกาะอยู่กับคณะ หมายถึง อ้างอิงไปกับภารกิจหลักของคณะ เช่น สนง.เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์ เป็นต้น ดูแล้วเป็นตัวของตัวเอง มิได้อ้างเพียงสนับสนุนภารกิจหลักของคณะเพียงอย่างเดียว เพราะอย่างไรก็เป็นหน้าที่ที่รู้กันอยู่แล้วว่าต้องสนับสนุนคณะ

ดังนั้น ผมจึงชอบแนวของคณะวิทยาศาสตร์กับมนุษยศาสตร์ คิดเอง ไม่ได้เพียงกล่าวว่าสนุบสนุนภารกิจหลักของคณะเท่านั้น  ซึ่งวิสัยทัศน์ของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ของเรา ผมก็เสนอประเด็นที่ควรกล่าวถึง ดังนี้

1.ระบบบริหารและจัดการ
2.เทคโนโลยี
3.การให้บริการ
4.การพัฒนาบุคลากร

ดังนั้น ผมจึงลองนำประเด็นดังกล่าว มาเรียบเรียงเล่น ๆ ให้ง่ายต่อการจดจำได้ดังนี้

สำนักงานเลขานุการ มีระบบบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางาน ให้บริการถูกต้อง โปร่งใส รวดเร็ว ฉับไว ใส่ใจคุณภาพของบุคลากร

น.ส.สิริภัสณ์ ศิระนุภาพ
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

วิสัยทัศน์งานธุรการ

   "บริการด้วยน้ำใจ  ใส่ใจการทำงาน สนับสนุนภาระกิจหลัก 4 ด้าน"

นายวายุส์ แก้วฉิม
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

"สนับสนุนภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน ของคณะสหเวชศาสตร์"

ขวัญเรือน แดงเรือ
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ร่วมแสดงความคิดเห็นวิสัยทัศน์สำนักงานเลขานุการ

เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนสายวิชาการ เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิต พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์งานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยกระดับสู่มาตรฐานสากล