เมื่อเราต้องเป็นผู้นำเสนอผลงานแบบOral presentation สิ่งแรกต้องทราบเวลาที่จะพูดเพื่อที่จะได้เตรียมเนื้อหาให้เหมาะสมกับเวลาเพราะถ้าหากนำเสนอเกินเวลาก็จะทำให้งานเราเสียคุณค่าไปอีกอย่างต้องให้ความมั่นใจกับตนเองที่จะนำเสนอผลงานนั้นๆก่อนเพราะเมื่อจบการนำเสนอแล้วนั้นผู้ฟังหรือผู้วิพากษ์มักจะมีข้อคำถามเกี่ยวกับผลงานของเราซึ่งต้องตอบคำถามนั้นๆให้ชัดเจน บางครั้งจะเห็นว่าผู้วิพากษ์จะมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานของเราเยอะบางครั้งผู้นำเสนอจะกังวลมากแต่ก็เพื่อให้เรามีการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น และที่ทำให้ผู้นำเสนอกังวลก็คือกริ่งเตือนเช่นเมื่อต้องนำเสนอ 10 นาทีเมื่อถึง 8 นาทีก็จะมีกริ่งเตือนว่าเราต้องสรุปได้แล้วนะ กริ่ง 8 นาทีนี้แหละที่ทำให้สติแตกกันนักต่อนัก

โดย ปิยะวดี ฉาไธสง