องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง e-Learning 2

องค์ประกอบ 

complete e-Learning Solution

Complete e-Learning Solutionที่จะกล่าวถึงนี้คือรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้โดยการรวมเทคโนโลยีผ่านเครือข่ายสารสนเทศทุกระบบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสามารถและความสนใจของตนเองโดยเนื้อหาของบทเรียนจะประกอบด้วยข้อความ รูปภาพเสียง วิดีโอ และมัลติมีเดียอื่น ๆ ผ่านสื่อคือWebBrowserทำให้ผู้เรียน ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคนสามารถติดต่อ ปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเป็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นปกติ          

การเรียนรู้แบบ Complete e-Learning Solution นี้  เน้นสื่อที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลหรือกลุ่มผู้เรียนและผู้สอนแตกต่างกันไป โดยสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้           

1. ระบบการเรียนการสอนแบบทางไกล         
          ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับผู้สอนได้ (
Interactive Technology) โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าระบบ VDO Conference           ระบบการเรียนรู้ในแบบ  VDO Conference นี้ เป็นการเรียนการสอนทางไกลแบบจุดต่อจุด และแบบหลายจุดได้ในเวลาเดียวกัน แบบหมายจุดนั้นสามารถกระทำพร้อมกัน 15 แห่ง โดยมีความเร็วที่ 384 Kbps และสามารถเห็นภาพทุกแห่งบนหน้าจอเดียวกันได้           
         
การแบ่งกลุ่มผู้เรียนก็ไม่เป็นปัญหา  เพราะระบบนี้สามารถสอนต่างวิชาได้ในเวลาเดียวกัน โดยสามารถทำงานในลักษณะต่าง
bit rate ในการส่งข้อมูลได้ด้วย

          ในกรณีที่ต้องการใช้งานในลักษณะใช้เสียงอย่างเดียว ระบบนี้ก็สนับสนุนการเรียนการสอนได้ 26 แห่งพร้อมกันบนเครือข่าย

 

2. ระบบการเรียนการสอนแบบ
     2.1  Live broadcasting และ on demand          

          ตามโครงสร้างระบบรวมนี้ (รูปที่ 3) เราสามารถถ่ายทอดสด( LiveBroadcast)ผ่านระบบเครือข่ายภายใน(LAN)ทั้งสัญญาณภาพและเสียงไปยังเครื่องWorkstationได้ โดยมีลักษณะงานเป็นแบบWeb Based Applicationโดยความเร็วระบบจะอยู่ที่ 28.8Kbpsหรือต่ำกว่าได้

     2.2  Web Training (ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต)          การเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถแสดงข้อมูลภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อาจารย์ผู้สอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบ real-time อาจารย์ผู้สอนสามารถส่งโปรแกรมต่าง ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของอาจารย์ให้นักเรียนแก้ไขข้อมูลได้ (Application Sharing) ตลอดจนใช้งานในลักษณะงานนำเสนอข้อมูล (Presentation) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยสามารถให้นักเรียนที่อยู่ต่างสถานที่กันสามารถ log in และเห็นข้อมูลต่าง ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของอาจารย์ได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 50 เครื่อง

     

           ในส่วนของผู้เรียน จะสามารถส่งข้อความสอบถามอาจารย์ โดยมีระบบป้องกันข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการเข้ารหัสข้อมูลก่อนการทำส่ง ( Data Encryption)              

          นอกจากนั้น ระบบยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบ VDO Conference ได้ โดยการส่งภาพ และเสียงผ่านทางระบบนี้และทำการส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย 

อ้างอิง

            เขียนโดย:อนันต์วรธิติพงศ์           นิตยสาร: CIOFORUM            หน้า 51 - 53            ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน พฤศจิกายน2546

http://isdgrp.cad.go.th/e_learning.html 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ED.technologyความเห็น (1)

Elvis Presle
IP: xxx.26.65.192
เขียนเมื่อ 

-ข้าคือking net 20011 ชาติก่นกลับมาแย้ว

ข้าโดนบักเดนกาม ชั่ว หื่น ลักพาตัว ปี1980