"ส่งงาน" ความหมายของ e-Learning

      ถ้ากล่าวถึง e-Learning บางคนอาจไม่รู้ว่าคืออะไร หรืออาจรู้จักในบางแง่มุม ถ้าเช่นนั้น เรามาทำความรู้จัก กับe-Learning กันดีกว่าครับ e-Learning เป็นเรื่องที่มีผลกับการเรียนการสอนทั้งผู้สอนและผู้เรียนโดยตรง และจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมี สถาบันการศึกษาหลายสถาบัน ทั้งในส่วนราชการและเอกชนทั้งหลาย ได้เริ่มเจ้าโครงการ e-Learning กันมาบ้าง แล้ว ไม่มากก็น้อย(ตามงบประมาณ) บ้างก็เป็นการสอนควบคู่ไปกับการเรียนในห้องเรียนปกติ หรือไม่ก็เป็นลักษณะ การเรียนแบบ e-Learning อย่างเดียว

 ::: ความหมายของ e-Learning :::
       มีคนพูดถึงมากมายว่าเป็นมิติใหม่ของการเรียนการสอน แต่โดยความเป็นจริง ในเรื่องของการเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ มีการนำมาใช้ในวงการศึกษานานกว่า 20 ปีแล้วและได้พัฒนา รูปแบบต่างๆ เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงที่สุด และในปัจจุบันคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายได้มี พัฒนาไปอย่างรวดเร็วทั้งมีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงทำให้การพัฒนาด้านการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน ให้มีรูปแบบที่ขยายกว้างออกในหลายๆทางตามการพัฒนาของเทคโนโลยี คำว่า e-Learning ได้มีผู้รู้ให้ความหมายไว้หลายนัย โดยสรุปได้คือ คำว่า E หรือ e (บางทีใช้ตัวใหญ่) จากคำว่า Electronic(s) และคำว่า Learning หมายถึง การเรียนรู้ เมื่อรวมกันเราก็จะหมายถึงการเรียนรู้ทาง อิเล็กทรอนิกส์ และยังหมายถึง Computer Learning ซึ่งก็คือการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์หรือเป็นการเรียนรู้โดย ใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันเรามีรูปแบบของการเรียนการสอนที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ให้เลือกใช้ เช่น วีดีโอ ซีดีรอม สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ระบบเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น แลน(LAN) อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือแม้แต่ ลักษณะของการเอ็กซ์ทราเน็ต และสัญญาณโทรทัศน์ ก็ได้
       จากการที่ e-Learning เป็นการเรียนที่สามารถโต้ตอบได้ใกล้เคียงการเรียนในห้องเรียนปกติและยังมีข้อมูล เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ก็เลยทำให้เนื้อหาข้อมูลต่างๆ สามารถที่จะนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นลักษณะของมัลติมีเดีย หรือลักษณะของการแสดงข้อมูลเป็น รูปภาพ กราฟ เสียง และภาพเคลื่อนไหวได้ ทำให้การเรียนการสอนแบบ e-Learning น่าสนใจมากขึ้น ถ้าเป็นตัวหนังสือล้วนๆ มีหวังหลับคาเครื่องคอมฯครับ และคุณสมบัติหลักอีกอย่าง หนึ่งของการเรียนแบบ e-Learning ก็คือ มันเป็นการเรียนระยะไกล หรือ Distance Learning คือ ผู้เรียน และ ผู้สอนไม่ต้องมาเจอกัน ไม่ต้องมาเห็นหน้ากันก็สามารถเรียนหนังสือได้ โดยไม่ต้องเดินทางกันให้เสียเวลา คือ ผู้เรียน และผู้สอน แค่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถเชื่อมเข้าไปในโลกอินเตอร์เน็ตได้ก็สามารถเรียนและสอนกันได้แล้ว ดังนั้นมันก็เลยเป็นผลที่ทำให้เกิดลักษณะที่เรียกว่าเป็น Self-Learning หรือผู้เรียนหาทางเรียนได้ด้วยตัวเองขึ้นมา งานนี้ก็ได้ประโยชน์ตรงที่มันจะเป็นตัวช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ดัวยตนเองและมีอิสระในการเรียน มีความคล่องตัวใน การเรียนมากขึ้น
       นอกจากคำว่า e-Learning แล้วก็ยังมีอีก 2-3 คำที่มีลักษณะและความหมายคล้ายคลึงกัน จนบางครั้งก็อาจ ทำให้งงๆกันได้ บางครั้งก็เรียกแทนกันจนงงว่ามันคือตัวเดียวกันหรือไม่ นั่นคือคำว่า” คอมพิวเตอร์ช่วยสอน” หรือ Computer Assisted Instruction หรือ CAI (บางคนก็เรียก Computer Based Learning) และอีกคำ หนึ่งคือ “การสอนบนเว็บ” หรือ Web-Based Instruction หรือ WBI ซึ่งถ้าเป็น e-Learning กับ CAI จะคล้ายๆกันตรงที่เป็นการเรียนแบบมัลติมีเดียผ่านทางคอมพิวเตอร์ และเป็นการเรียนแบบให้นักเรียนเรียนด้วย ตนเองเหมือนกัน แต่ถ้าเป็น CAI มักจะเป็นการเรียนแบบที่ไม่มีการใช้เครือข่าย (Network) กันเลย คือมักจะเน้น ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Stand Alone) คือใช้งานอยู่คนเดียวไม่เกี่ยวกับใคร ในขณะที่ e-Learning นี่มักจะใช้อยู่คนเดียวไม่ได้ จะมีการใช้เทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตหรือใช้เว็บเป็นส่วนสำคัญ ดังนั้น ถ้าเป็น CAI ก็จะเป็นการเรียนแบบออฟไลน์ ส่วน e-Learning เป็นการเรียนแบบออนไลน์ (ติดต่อได้ตลอดเวลา) และบางครั้งก็ อาจเรียก e-Learning ว่าเป็น CAI ที่ใช้บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจสรุปได้ว่า CAI เป็นหน่วยย่อยของ e-Learning ก็ว่าได้ ส่วน e-Learning กับ WBI สองตัวนี้เหมือนกันครับ คือเป็นการเรียนการสอนผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพียงแต่ WBI จะเกิดมาก่อน e-Learning ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของ e-Learning เหมือนกัน คือเมื่อ WBI พัฒนาขึ้นมาก็กลายเป็น e-Learning นั่นเอง      เราได้ข้อแตกต่างของ e-Learning กับ WBI คือ e-Learning จะมีความสามารถมากกว่า WBI ก็คือสิ่งที่ ทำงานบน WBI ไม่ได้ พอมาถึงระดับที่เทคโนโลยีในปัจจุบันทำได้ ก็จะสามารถเกิดขึ้นมาได้ในรูปของ e-Learning ดังนั้นถ้าจะเรียกก็มักนิยมเรียกว่าเป็น e-Learning เสียมากกว่า WBI        จะเห็นว่ามีคำต่างๆ มากมายเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะทำให้เราสับสนในการอ่านและการหาข้อมูลอย่างเช่น คำว่า Distance Learning, e-Learning, Web-Based Learning, Web-Based Instruction, Online Learning, Computer-Assisted Instruction และ Computer-Based Learning เป็นต้น และเพื่อให้เราเข้าใจตรงกัน เราลองมาดูความหมายและความสัมพันธ์กันของคำเหล่านี้ครับ <ul> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">Distance Learning คือการเรียนทางไกล คือผู้เรียนและผู้สอนไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเรียนกันด้วย วิธีไหนก็ตาม </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">e-Learning คือการเรียนที่มีลักษณะเป็นการเรียนทางไกล เป็นออนไลน์และสามารถใช้สื่อ การสอนในรูปของคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กทราเน็ต โทรทัศน์ ดาวเทียม ซีดีรอม หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">Online Learning หรือ Web-Based Learning หรือ Web-Based Instruction มีความหมายเหมือนกันคือเป็นการเรียนทางไกลผ่านทางเว็บ ไม่ว่าจะ เป็นรูปของอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และเอ็กซ์ทราเน็ต </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">Computer-Assisted Instruction หรือ Computer Based Learning หรือ Computer Based Training หมายถึงการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการสอน ซึ่งอาจสรุปเป็นลักษณะของรูปให้ดูและเข้าใจได้ง่ายๆดังนี้</li> </ul> ::: เอกสารอ้างอิง :::
- เปิดโลกe-Learningการเรียนการสอนบนอินเทอร์เน็ต โดย ดร.ศุภชัย สุขะนินทร์ และกรกนก วงศ์พานิช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ED.technologyความเห็น (2)

อยากได้สาระมากกว่านี้อีก น่ะ
IP: xxx.28.77.34
เขียนเมื่อ 

อยากได้สาระมากกว่านี้อีก น่ะ

จากเด็กเทคโน ม.บรูพา

รัชนีกร
IP: xxx.27.247.144
เขียนเมื่อ 

เก่งจิงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ