บันทึก e-Learning

เก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับความรู้

e-Learning คืออะไร?

e-Learning คือ การใช้ทรัพยากรต่างๆ ในระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) อินทราเน็ต (Intranet) มาออกแบบและจัดระบบ เพื่อสร้างระบบการเรียนการสอน โดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ตรงกับความต้องการของผู้สอนและผู้เรียน เชื่อมโยงระบบเป็นเครือข่ายที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และ ทุกคน สามารถประเมิน ติดตามพฤติกรรมผู้เรียนได้เสมือนการเรียนในห้องเรียนจริง โดยจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้

  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชาใด วิชาหนึ่งเป็นอย่างน้อย หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
  • ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากทุกที่ทุกเวลาโดยอิสระ
  • ผู้เรียนมีอิสระในการเรียน การบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละเนื้อหา ไม่จำเป็นต้องเหมือนกับ หรือพร้อมกับผู้เรียนรายอื่น
  • มีระบบปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน และสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้
  • มีเครื่องมือที่วัดผลการเรียนได้
  • มีการออกแบบการเรียนการสอนอย่างมีระบบ
  • ผู้สอนมีสภาพเป็นผู้ช่วยเหลือผู้เรียน ในการค้นหา การประเมิน การใช้ประโยชน์จากเนื้อหา จากสื่อรูปแบบต่างๆ ที่มีให้บริการ
  • มีระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ ( Learning Management System: LMS)
  • มีระบบบริหารจัดการเนื้อหา/หลักสูตร ( Content Management System: CMS)

วัตถุประสงค์ e-Learning มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะ ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้สนใจ รวมถึงการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่มาพัฒนาเป็นบทเรียนออนไลน์และเผยแพร่ในระบบ

รูปแบบการเรียนการสอน e-Learning ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าลงทะเบียนเรียนหลักสูตรต่างๆ ที่ตนสนใจ โดยมี features ต่างๆ ช่วยให้ผู้เรียนจัดหลักสูตร วางแผนการเรียน และเข้าร่วมในหลักสูตรต่างๆ ได้ เนื่องจากการเรียนในลักษณะนี้เป็นการเรียนด้วยตนเอง e-Learning จึงทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการที่กำหนดลำดับเนื้อหาของบทเรียน นำส่งบทเรียนผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยังผู้เรียน ทำการติดตามและประเมินผลผู้เรียนจนจบหลักสูตร

หลักสูตร ในแต่ละหลักสูตรจะประกอบด้วยรายละเอียดของหลักสูตร ได้แก่ โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหา บทเรียน เอกสารประกอบการเรียน (หากมี) วันเริ่มเรียน และรายละเอียดของผู้สอน

ห้องเรียน (Classroom) เมื่อลงทะเบียนเรียนใน e-Learning ผู้เรียนจะไม่ได้เรียนคนเดียว โดยผู้เรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อเพื่อนร่วมลงทะเบียนเรียนได้โดยเข้าไปใน "ห้องเรียน (Classroom)" ของแต่ละหลักสูตร ซึ่งในนี้จะมี "กระดานข่าว (Message Board)" ที่จะเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนสามารถติดต่อกับผู้สอน หรือร่วมสนทนากับผู้เรียนคนอื่นๆ ได้

บทเรียน (Lessons) เมื่อเข้าไปในหัวข้อ "บทเรียน ( Lesson)" ของแต่ละหลักสูตรก่อนหลักสูตรเปิด ผู้เรียนจะสามารถทราบได้ว่าหลักสูตรนี้ประกอบด้วยบทเรียนอะไรบ้าง จะมีการทดสอบหรือการบ้านอะไรบ้าง และหากเมื่อหลักสูตรนั้นเปิดสอนแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถเข้าอ่านบทเรียน ทำแบบทดสอบหรือการบ้านได้ตามกำหนดเวลาที่แจ้งไว้ล่วงหน้า

แฟ้ม (Folders) ในหัวข้อ "แฟ้ม ( Folders)" ผู้เรียนสามารถจดบันทึกออนไลน์ได้อย่างสะดวก

ปฏิทิน (Calendar) หัวข้อ "ปฏิทิน ( Calendar)" จะช่วยให้ผู้เรียนจัดการกับตารางสอนได้ โดยผู้เรียนจะทราบถึงกำหนดการส่งการบ้าน แบบทดสอบหรือตารางการเรียนหลักสูตรต่างๆ ของตนเองได้

http://elearning.nectec.or.th/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ED.technology



ความเห็น (0)