ไอเดียที่ถูกพับเ็ก็บไว้ในลิ้นชัก CDSE Network Project โครงการเครือข่ายพัฒนาชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

มีหลายครั้งที่เราคิดอะไรที่ดีๆขึ้นมา แต่ยังไม่มีโอกาสได้ลงมือทำ หากได้มีการบันทึกแนวความคิดเก็บเอาไว้ ความคิดนั้นอาจจะจุดประกายความคิดของผู้อื่นที่มีความพร้อมกว่า นำไปพัฒนาต่อไป หรือก่อให้เกิดการต่อยอดทางความคิดต่อไปในอนาคต

นี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่นายบอนคิดไว้ ออกแบบไว้แล้ว แต่เนื่องจากในช่วงเวลานั้น  ต้องออกจากทีมงานไปตามวาระการเปลี่ยนแปลง วันนี้เปิดมาพบงานชิ้นนี้ จึงนำมาบันทึกไว้ เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดที่ดีๆต่อไปครับ

..... 

 

โครงการเครือข่ายพัฒนาชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
(โครงการวิจัยปฏิบัติการนำร่อง)

บทนำ
    เทคโนโลยีสารสนเทศของไทย ทั้งระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและระบบการสื่อสารได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในประเทศติดต่อเข้ากับเครือข่าย Internet ของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ระบบ Internet ของประเทศไทยได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ข้อมูลข่าวสารต่างๆสามารถสื่อสารถึงกันได้อย่างไร้พรมแดน World Wide Web บน Internet กลายเป็นสื่อที่ได้ผลอย่างมากในการให้ข้อมูลหรือสื่อสารถึงกันได้เป็นอย่างดี

    ภายใต้สภาพการณ์ของโลกยุคไร้พรมแดน ทำให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งในด้านดีและด้านที่เป็นปัญหา ซึ่งปัญหาต่างๆมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันมากขึ้น จนเกิดกระแสการรวมตัวของกลุ่มคนในลักษณะต่างๆรวมตัวขึ้นอย่างอิสระ ด้วยมิตรภาพ ซึ่งมีการรวมกลุ่มขนาดเล็กๆมากมาย กระจัดกระจายไปตามจุดที่มีปัญหาและสามารถสร้างกิจกรรมให้เกิดผลกระทบในระดับท้องถิ่นมากพอสมควร บางกลุ่มมีทรัพยากรพร้อมแต่ขาดกำลังคน ในขณะที่บางกลุ่มขาดเพียงทรัพยากรบางอย่างเท่านั้น จึงได้มีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยวิธีการต่างๆ "โครงการเครือข่ายพัฒนาชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน" เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการเชื่อมโยงกลุ่มนักสิ่งแวดล้อม นักพัฒนา และบุคคลทั่วไปในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเครือข่าย Internet ซึ่งจะทำให้กลุ่มต่างๆได้รับข้อมูลข่าวสาร แนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ในอันที่จะทำให้กลุ่มต่างๆสามารถดำเนินกิจกรรมในท้องถิ่นของตนได้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

แนวทางการดำเนินงาน
1.    รับสมัครสมาชิกผู้สนใจทาง Internet โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
2.    นำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ เทคโนโลยี  ข่าวคราวการสัมมนา-อบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ แหล่งให้ทุนสำหรับทำการวิจัยหรือโครงการพัฒนาต่างๆ สำหรับองค์กร กลุ่ม ชมรม สมาคม ชุมนุมนักศึกษา ฯลฯ โดยการจัดทำ website ของเครือข่ายขึ้น
3.    ให้บริการจดหมายข่าวอิเล็คทรอนิกส์ (E-Newsletter) เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลในข้อ 2 ทางอีเมล์ของสมาชิกแต่ละท่าน
4.    สำหรับผู้สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มรูปแบบ จะเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมของ "สมาคมพัฒนาชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน" หรือ องค์กรอื่นๆตามความสนใจ

วิธีการ

1. จัดทำเวบไซต์ของโครงการ CDSE Network Project
2. ติดต่อประสานงานกับผู้สนใจทางอีเมล์. กระดานข่าวในเวบไซต์ต่างๆของไทย
3. สำรวจและรวบรวมข้อมูลของหน่วยงาน บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่สามารถให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการหรือให้บริการเครือข่ายได้
4. จัดทำฐานข้อมูลสมาชิก,ข่าวสารต่างๆ ในเวบไซต์ เพื่อใช้ในการสืบค้นและอ้างอิงต่อไป
5. จัดทำและพัฒนาข้อมูลในเวบไซต์ "สมาคมพัฒนาชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน" (CDSEA Website) เพื่อรองรับสมาชิกของเครือข่ายฯที่ต้องการทำกิจกรรมต่างๆอย่างเต็มรูปแบบต่อไป
6. ขยายเครือข่าย ทำการประชาสัมพันธ์เครือข่าย ติดตามและรวบรวมข้อมูลการให้บริการของหน่วยงานแนวร่วมของเครือข่าย โดย..
6.1 ทำการประชาสัมพันธ์ ระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของเครือข่าย เชิญหน่วยงานกลุ่ม องค์กร ชมรม ชุมนุมนักศึกษา ฯลฯ ที่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เข้าร่วมเป็นแนวร่วมของเครือข่ายเพิ่มขึ้น
6.2 จัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ผ่านสื่อต่างๆ เน้นประโยชน์ที่สังคมจะได้รับจากข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพ มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รับสมาชิกประเภทประชาชนทั่วไปเพิ่มขึ้น สำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเครือข่ายฯ

ระยะเวลาดำเนินการ - ตั้งแต่ธันวาคม 2545 เป็นต้นไป

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยายเต็มจอครับ 


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

โปรดอย่าลืม...จดแจ้งลิขสิทธิ์หรือยังเพื่อน.....ความรู้คือขุนคลังที่มีค่าอนันต์