ประมวลภาพกิจกรรมรับน้อง

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว ปี 2549
ณ เรือนกระดังงา รีสอร์ท อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2549

 น้องใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 6 คน

 การแสดงของน้องใหม่

 การแสดงของน้องใหม่ร่วมกับรุ่นพี่รุ่น 1

การแสดงของน้องใหม่รุ่น 2

 การแสดงของน้องใหม่รุ่น2 ร่วมกับรุ่นพี่รุ่น 1

 เตรียมทำบายศรี

 เตรียมทำบายศรีกิจกรรมภาคกลางคืน

เตรียมทำบายศรี

เข้าแถวเตรียมพร้อมทำบายศรี

เริ่มทำบายศรี 

เริ่มกิจกรรมทำบายศรีภาคกลางคืน