การประชุมทางวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย" ครั้งที่ 2 การวิจัยเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"

การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2549
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลักการและเหตุผล

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการ ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่สนใจจะนำเสนอผลงาน ได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากงานวิจัย อีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิชาการใหม่ และส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัยและนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเครือข่ายทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
  2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการในภาครัฐและเอกชน อันจะนำไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต
  3. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการสร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน
  4. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักวิจัยในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ และช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมและประเทศต่อไป

รูปแบบการจัดประชุม

การประชุมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ การเสนอผลงานภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ และการออกร้านนิทรรศการ

หมวดวิชาการ การประชุมประกอบด้วย 3 หมวดวิชาการ คือ

  1. หมวดวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วยสายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์
  2. หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยสายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร และการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
  3. หมวดศิลปศาสตร์ ประกอบด้วยสายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม อาจารย์ นักวิจัย นิสิตตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท และเอก และผู้สนใจทั่วไป

ข้อตกลงการเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่  2  ดังนี้  คือ

          1.  ส่งผลงานทางวิชาการร่วมเสนอในการประชุมฯ ภาคบรรยาย หรือ โปสเตอร์ หมดเขตรับบทคัดย่อและเรื่องเต็ม  ในวันที่  20  กรกฎาคม  2549
          2.  ร่วมเข้าฟังและชมการเสนอผลงานทางวิชาการของนักวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการปาฐกถาพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อต่าง ๆ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
          3.  ผู้ประสงค์จะส่งผลงาน เพื่อรับการคัดเลือกตีพิมพ์ใน วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ขอให้แจ้งความจำนงและส่งผลงาน โดยจัดพิมพ์และบันทึกข้อมูลเรื่องเต็ม ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และนำเสนอผลงานภาคบรรยาย  กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สงวนลิขสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานอีกครั้งก่อนตีพิมพ์
          4.  ผู้ที่ลงทะเบียน  จะได้รับกระเป๋าใส่เอกสาร หนังสือบทคัดย่อและซีดีการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่  2  พร้อมอาหารว่าง และอาหารกลางวัน  ( กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่  31  กรกฎาคม  2549)  โดยอัตราค่าลงทะเบียนคือ
                    4.1  ผู้เสนอผลงาน ประเภทอาจารย์และบุคคลทั่วไป  400  บาท  
                    4.2  ผู้เสนอผลงาน ประเภทนิสิตนักศึกษา  200  บาท 
                    4.3  ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์รับกระเป๋าพร้อมเอกสารการประชุม 200  บาท

ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมฟังการบรรยายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภทชำระค่าลงทะเบียนหรือไม่ชำระค่าลงทะเบียน ได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754231-40 ต่อ 1325 หรือ โทรศัพท์/โทรสาร 043-754238  E – mail address : [email protected] อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

การพิจารณาผลงาน

คณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดำเนินการ  ดังต่อไปนี้
          1.  พิจารณาจัดหมวดวิชาการและวิธีการนำเสนอผลงานตามความเหมาะสม
          2.  พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุมโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่าย วิชาการ
          3.  พิจารณาบทคัดย่อและเรื่องเต็มหากไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด และไม่แก้ไขตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ คณะกรรมการฯ มีสิทธิ์จะพิจารณาไม่จัดพิมพ์ผลงานดังกล่าว
          4.  พิจารณาตัดสิทธิ์เรื่องที่เคยพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว และไม่เป็นลักษณะโครงการวิจัยหรือปัญหาพิเศษ
          5.  เรื่องที่ได้รับการพิจารณาเสนอในการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 2 จะได้จัดพิมพ์ในหนังสือบทคัดย่อและวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ


การประกวดการนำเสนอผลงาน

          1. การประกวดผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ (รางวัลดีเยี่ยม เงินรางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร  รางวัลชมเชย เงินรางวัลละ 1,500  บาท พร้อมประกาศนียบัตร)
          2. มอบใบประกาศนียบัตรสำหรับทุกผลงานที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

คำแนะนำในการเสนอผลงานภาคบรรยาย

          1.  ผู้เสนอผลงานควรเตรียมสไลด์และ/หรือแผ่นใสประกอบการบรรยาย และมอบให้เจ้าหน้าที่ประจำห้องล่วงหน้าก่อนเสนอผลงานภาเช้าก่อนเวลา 08.30 น. และภาคบ่ายก่อนเวลา 12.30 น.  เครื่องฉายสไลด์และเครื่องฉายแผ่นใสจะมีประจำห้องบรรยายทุกห้อง  และอุปกรณ์นอกเหนือจากนี้ต้องแจ้งให้ผู้จัดทราบช่วงตอบรับการเสนอผลงาน
          2.  กำหนดเวลาเสนอผลงานเรื่องละ  15  นาที  และวิพากษ์ 5  นาที  รวมเวลา  20  นาที


คำแนะนำในการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
     การเตรียมงานภาคโปสเตอร์ ขนาด กว้าง 85 ยาว 125  เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น  มีดังนี้
          1.  บทคัดย่อ  แจ้งผลการทดลองเป็นข้อ ๆ อย่างกระชับความ
          2.  คำนำ  บ่งพื้นฐาน หรือที่มา (Background) ของงานที่เคยทำมาก่อนและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
          3.  ผลการทดลอง ควรแบ่งเป็นหัวข้อย่อยที่คัดแล้วว่าสำคัญที่สุด และมีน้อยข้อที่สุด แต่ละข้อบอกผลการค้นพบที่สำคัญที่สุดในข้อนั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อความเด่นของเรื่อง
          4.  วิจารณ์ อาจวิจารณ์ในแบบประเมินผลการทดลองเพื่อเน้นถึงความสำคัญของงานและสรุปในแบบที่   เข้าใจง่าย
          5.  เอกสารอ้างอิง ถ้ามีเนื้อที่พอเลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น

การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
          1.  ผู้เสนอผลงานภาคโปสเตอร์สามารถติดตั้งแผ่นโปสเตอร์  ตั้งแต่วันอังคารที่  5   กันยายน  2549 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป และจักต้องติดแสดงผลงานไว้จนสิ้นสุดการจัดงาน 
          2.  คณะกรรมการฝ่ายโปสเตอร์จะพิจารณาความสวยงามและสื่อความของโปสเตอร์ในวันพฤหัสบดีที่  7  กันยายน  2549  เวลา  15.00 น. โดยขอให้ผู้เสนอผลงานอยู่ที่บอร์ดในวันดังกล่าวเวลาประมาณ  14.00  น.
          3.  ผู้เสนอผลงานสามารถเก็บโปสเตอร์กลับในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2549 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่
http://research.msu.ac.th/mrc2/

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณคุณบอนมากครับ